Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. travnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000086
URBROJ: 2140/01-08/4-17-0004
Pregrada, 28.04.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DANIELA ZEČIĆ, DE-49809 LINGEN (EMS),

STROOTSTR. 67,

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu   stambene namjene – jedna stambena jedinica, 2. skupine, na katastarskoj čestici broj 215/2 k.o. Hum na Sutli (Hum na Sutli, Lastine 38/1).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  10.05.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, J. K. Tuškana 2, soba 20.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.