Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. siječnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000344
URBROJ: 2140/01-08/2-19-0007
Donja Stubica, 04.01.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VALENTINO SLIVAR, HR-49245 GORNJA STUBICA, PASANSKA GORICA 32 ,

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 2979 (formira se od k.č.br. 2979, 2980, 2981, 2982, 2983. 2985) k.o. Modrovec (Gornja Stubica, Pasanska Gorica 32).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.01.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Danica Tupek, ing.građ.