Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. rujna 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000333
URBROJ: 2140/01-08/2-19-0006
Donja Stubica, 05.09.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VALENTINO STRUGAR, HR-49243 MOKRICE, MOKRICE 190

PETRA GAJSKI, HR-49243 OROSLAVJE, BREGOVITA 10

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2.b skupine, na novoformiranoj građevnoj čestici broj 2029/2 (formira se od dijela k.č.br. 2029) k.o. Oroslavje (Oroslavje, Bregovita 10).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.09.2019. godine (utorak) u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Danica Tupek, ing.građ.