Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. listopada 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000418
URBROJ: 2140/01-08-6-21-0006
Zlatar, 05.10.2021.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VALERIJA MIKOVIĆ, HR-49254 Repno, REPNO 37A

I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine poljoprivredne namjene, 2.b skupine gospodarska zgrada – farma za uzgoj peradi na postojećoj građevnoj čestici 2010/2 k.o. Oštrc (Repno).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.10.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat soba 62.

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

 

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Milena Tkalčević, ing.građ.

 

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: milena.tkalcevic@kzz.hr