Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. ožujka 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000002
URBROJ: 2140/01-08/5-19-0005
Zabok, 19.03.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VALOVITI PAPIR – DUNAPACK d.o.o., HR-49210 Zabok, Trebež 2

I.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) proizvodne namjene, 2. skupine – proizvodnja ploča od valovitog papira i prerada u ambalažu od valovitog papira na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. br. 8096/1 (nastala spajanjem kat. čest. br. 8070/3, 8091/2, 8096/1, 8108/1 i 9856/5) k.o. Zabok (Zabok, Trebež 2).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.03.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Sonja Horvat, ing.građ.