Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. travnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000286
URBROJ: 2140/01-08/5-18-0004
Zabok, 04.04.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VANJA BOROVČAK, HR-49210 ZABOK, LJUBLJANSKA 2

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine  gospodarske namjene, pretežito poslovno uslužne djelatnosti – rekonstrukcija poslovnog prostora prodavaonice neprehrambenom robom, informatičkom opremom i servis, oznake CO2 u caffe bar, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 7255 k.o. Zabok Zabok, Matije Gupca 45.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.04.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br. 12..

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Vukić, ing.građ.