Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. lipnja 2017.

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000155
URBROJ: 2140/01-08/5-17-0004
Zabok, 06.06.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA, JAVNA USTANOVA , HR-49210 Zabok, Trg D.Domjanića 1

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  javne i društvene namjene – vatrogasni centar, 2. skupine,na građevnoj čestici k.č.br. 9210/1 (4021/1 i 4021/2) k.o. Zabok (Zabok, Prilaz dr. Franje Tuđmana).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.06.2017 u 10:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Sonja Horvat, ing.građ.