Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. siječnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000018
URBROJ: 2140/01-08/5-19-0003
Zabok, 31.01.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VERA MARTINIĆ, HR-49221 BEDEKOVČINA, VUČAK 99

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za uporabu građevine stambene namjene, 2. skupine, uporabu građevine poljoprivredne namjene, 2. skupine, uporabu građevine stambene namjene (pomoćna), 2. skupine – spremište i svinjcina novoformiranoj građevnoj čestici 2848 (nastala od kat. čest. br. 2846, 2847 i 2848) k.o. Zabok (Zabok, Repovec 43).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.02.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Sonja Horvat, ing.građ.