Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. kolovoza 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

Ulica Josipa Karla Tuškana 2

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000162
URBROJ: 2140/01-08/4-18-0004
Pregrada, 22.08.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Vetropack Straža d.d. , HR-49231 Hum Na Sutli, Hum na Sutli 203.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti – otvoreno, natkriveno skladište lomljenog krša, skupina neodređena,na katastarskoj čestici 1471 k.o. Hum na Sutli (Hum na Sutli, Hum na Sutli 203).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.08.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Ulica Josipa Karla Tuškana 2, I  kat, soba 20.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.