Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. kolovoza 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

Ulica Josipa Karla Tuškana 2

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000231
URBROJ: 2140/01-08/4-17-0002
Pregrada, 28.08.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VIOP društvo s ograničenoim odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju , HR-49218 Pregrada, Stjepana Radića 17.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – glavni opskrbni cjevovodi podsustav ŽOLEKOV BREG i tlačni cjevovod crpna stnica KOŠENINE vodospremnik ŽOLEKOV BREG, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. više katastarskih čestica u k.o. Druškovec Humski  (Hum na Sutli, Druškovec Humski), k.č.br. više katastarskih čestica u k.o. Brezno  (Hum na Sutli, Brezno), k.č.br. više katastarskih čestica u k.o. Desinić (Desinić, Desinić), k.č.br. više katastarskih čestica u k.o. Vinagora (Desinić, Vinagora), k.č.br. više katastarskih čestica u k.o. Vinagora  (Pregrada, Vinagora).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06. rujna 2017. godine u 9,00 sati, na lokaciji Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pregrada, Ulica Josipa Karla Tuškana 2, I KAT soba 20.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.