Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000174
URBROJ: 2140/01-08/1-19-0004
Krapina, 02.07.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Vladimir Kamenečki, HR-49232 Radoboj, Radoboj 160A

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za: građevinu stambene namjene, 3.b. skupine, na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.broj 1990/9 k.o. Radoboj (koja će se formirati od kat.čest.broj 1989,1990/3 i 1993/6 k.o. Radoboj) u Radoboju.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.07.2019 u 09:00 sati, u ovom Upravnom odjelu, Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Tatjana Horvat, građ.teh.