Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. prosinca 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000333

URBROJ: 2140/01-08/4-19-0004

Pregrada, 09.12.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VLADO ŠKALIČKI, HR-49216 Košnica, KOŠNICA 42

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambene namjene, 3.b skupine – jedna stambena jedinica i poljoprivredne namjene, 3.b skupine, na novoformiranoj građevnoj čestici 1521 k.o. Košnica (Košnica, košnica 42).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.12.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20, tel. 049/377-211.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.