Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. lipnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Pregrada
, Ulica Josipa Karla Tuškana 2

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000158
URBROJ: 2140/01-08/4-17-0003
Pregrada, 16.06.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu , HR-10000 Zagreb, Janka Rakuše 1

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – vodospremnik Žolekov Breg i crpna stanica Košenine-2. skupine, zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – crpna stanica, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br.1748/5 formirana od k.č.br. 1748/1 k.o. Druškovec Humski (Druškovec, Druškovec, ŽOLEKOV BREG), k.č.br.1062/1 k.o. Brezno (Hum na sutli, Brezno).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28. lipnja 2017 u 9,00 sati, na lokaciji – Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pregrada, Ulica Josipa Karla Tuškana 2, I kat soba 20.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.