Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. siječnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000238

URBROJ: 2140/01-08-2-20-0008

Donja Stubica, 22.01.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.a skupine

na k.č. 696 k.o. Donja Stubica (Gornja Stubica), k.č. 142/1, 217, 901, 664, 623 k.o. Gornja Stubica (Gornja Stubica), k.č. 4, 14, 23, 24, 36, 37, 2603 k.o. Hum Stubički (Gornja Stubica), k.č. 1383, 1124, 1107, 1121, 1184, 1313, 755/1, 1686, 1685/1, 1680/4, 1680/3, 1680/1, 1678, 1675, 1674, 1571, 1572, 1582, 1584, 1585 k.o. Modrovec (Gornja Stubica).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.02.2020 u 9:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, II.kat/soba 49.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.