Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-361-05/18-31/000013
URBROJ: 2140/01-08/5-18-0008
Zabok, 03.12.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZDENKA BOKULIĆ, HR-49217 KRAPINSKE TOPLICE, ANTUNA MIHANOVIĆA 20

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za promjenu namjene i uporabu građevine stambene namjene – promjena samostalne funkcionalne jedinice stambene namjene (trosobni stan) u: – dvije samostalne funkcionalne jedinice stambene namjene (dva dvosobna stana); u zapadnom dijelu prizemlja zgrade (suvlasnički dio E-8: trosobni stan u prizemlju, površine 77,31 m2), na građevnoj čestici k.č.br.  2012 (171/9) k.o. Krapinske Toplice Krapinske Toplice, Ul. Antuna Mihanovića 20.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  14.12.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KZŽ, Zabok, Kumrovečka 6, soba 12/I.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Biserka Krušlin, dipl.ing.arh