Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. rujna 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Klanjec

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000173
URBROJ: 2140/01-08/3-18-0005
Klanjec, 24.09.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZDENKA VAHTARIĆ, HR-49215 TUHELJ, PROSENIK 34

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za Zgradu stambene namjene – 1 funkcionalna jedinica, 2. skupine,na k.č.br. 1220, 1221/2, 1222 – dio k.o. Tuhelj, Prosenik 34.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.10.2018 u 11:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Klanjec, Trg mira 11, soba 4, tel. 049 550 080.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Ružica Cvetko, ing.građ.