Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. studenoga 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000206
URBROJ: 2140/01-08/1-18-0003
Krapina, 07.11.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZDRAVKO CEROVEC, HR-49000 KRAPINA, ŽRTAVA RATA 2

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu  gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – klijet, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č. 851, 961/1 k.o. Radoboj, Radoboj.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.11.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.