Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. veljače 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000233
URBROJ: 2140/01-08/2-17-0009
Donja Stubica, 07.02.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije , HR-49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava – rekonstrukcija željezničkog cestovnog prijelaza na ŽC2198, Matenačka cesta, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 269, 1278 i dio 5408/1 (zemljišno-knjižno stanje k.č.br. 187/1A, 187/1/c, 176/2, 187/1B i 209/2 k.o. Donja Stubica) k.o. Donja Stubica (Donja Stubica, Matenačka cesta).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  21.02.2017. godine (utorak) u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 49/II.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Danica Tupek, ing.građ.