Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. veljače 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000037
URBROJ: 2140/01-08/5-19-0003
Zabok, 21.02.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ŽELJKICA MASNJAK, HR-49214 STRMEC, STRMEC 40

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za uporabu građevine poljoprivredne namjene, 2. skupine – klijet na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1395/2 koja se formira od k.č.br. 1394/2, 1395/1, 1395/2, 1396 i 1404/1 k.o. Veliko Trgovišće (Veliko Trgovišće.)

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  01.03.2019. godine u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br. 12.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Vukić, ing.građ.