Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. veljače 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/20-05/000022

URBROJ: 2140/01-08-20-0003

Krapina, 05.02.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ŽELJKO PRESEČKI, HR-49234 PETROVSKO, PRESEKA PETROVSKA 6

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za:

– građevinu stambene namjene i građevinu gospodarske namjene – staja i spremište, na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. broj 1261/1, koja će se formirati od k.č. broj 1261/1, dijela 1261/2, 1261/3, dijela 1262/3 i dijela 1262/4 k.o. Petrovsko (Preseka Petrovska).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.02.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA

ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Vanja Strabić, mag.ing.aedif.