Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. listopada 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000053
URBROJ: 2140/01-08/4-15-0002
Pregrada, 20.10.2015.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA HUM NA SUTLI  HR-49231 HUM NA SUTLI, HUM NA SUTLI 175
-dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
-građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa prometnica kroz zonu malog poduzetništva Drajža u Humu na Sutli, duljine 1432 m i spojne ceste OMCO doljine 300,00 m, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br.1797 k.o. Hum na Sutli (Hum na Sutli, Hum na Sutli), k.č.br.262/13 k.o. Prišlin (Prišlin, Prišlin).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28. listopada 2015. godine (srijeda) u 9,00  sati, na lokaciji Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Ulica Josipa Karla Tuškana 2, soba 20 I kat..
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV.  Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.