Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000239
URBROJ: 2140/01-08/1-19-0005
Krapina, 08.07.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Županijska uprava za ceste KZŽ, HR-49218 Pregrada, Janka Leskovara 401

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – sanacija klizišta na lokalnoj cesti LC 22001 Gornji Macelj, dionica 1, st. 0+784,00 km na katastarskim česticama broj 3722/2, 3719/2 i 3878/2 k.o. Đurmanec (Đurmanec, Gornji Macelj).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.07.2019. godine u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.