Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. svibnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000117
URBROJ: 2140/01-08/5-18-0003
Zabok, 21.05.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ŽUPA UZVIŠENJA SVETOG KRIŽA , HR-49223 Sveti Križ Začretje, TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 3

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za javne i društvene namjene, vjerska ustanova – kapelica, na građevnoj čestici 1762/1 , 1763/2 k.o. Začretje, u Sekirišću

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.05.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br. 12..

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Vukić, ing.građ.