Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. siječnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000105

URBROJ: 2140-08-6-22-0006

Zlatar, 14.01.2022.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE, HR-49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

– dostavlja se

I.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine lokalna cesta L22053 i propust u Martinečkoj ulici, Grad Zlatar, dionica od 0+000,00 km do 0+640,04 km

na postojećoj građevnoj čestici k.č. 2008/1, 2008/2, 572/2, 575, 576/2, 574, 576/1, 595/3, 577, 591, 592, 594, 599/2, 593, 599/1, 598/2, 620/5, 597/1, 598/1, 620/4, 620/3, 624/5, 624/6, 620/12, 620/11, 620/10, 620/1, 623/28, 623/27, 623/2, 623/3, 625/5, 623/4, 623/6, 622, 628, 629/2, 629/1, 632, 630/2, 631, 630/1, 630/3, 688/74, 633/2, 688/103, 688/76 k.o. Martinci Zlatarski (Zlatar).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.01.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, II kat.

III.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADNJU

Vjeran Jugo, dipl.ing.građ.

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: vjeran.jugo@kzz.hr