Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. ožujka 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000435

URBROJ: 2140/01-08-20-0008

Krapina, 11.03.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije HR-49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine – sanacija klizišta na Ž 2122 Biruši na katastarskim česticama 3507, 837/1, 837/10, 990/3, 990/7 k.o. Radoboj (Radoboj).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.03.2020. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.