Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. rujna 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000353
URBROJ: 2140-08/8-23-0008
Krapina, 19.09.2023.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, HR-49218 Pregrada, Ulica Janka Leskovara 40/1

– dostavlja se

I.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine, sanacija klizišta i rekonstrukcija kolničke konstrukcije na dijelu županijske ceste oznake Ž2151, Sopot na postojećoj k.č.br. 2795 k.o. Sopot (Sopot).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04. listopada 2023. godine u 09:00 sati, na lokaciji – KZŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

III.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADNJU

Ivana Goluban, bacc.ing.aedif.