Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. kolovoza 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

URBROJ: 2140/01-08/2-17-0005

Donja Stubica, 21.08.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MLADEN ŠOBAK, HR-49240 DONJA STUBICA, KOLODVORSKA 30

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– građevinu gospodarske namjene ,

na katastarskim česticama k.č.br. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163 i 164 k.o. Gusakovec (Gornja Stubica, Gusakovec 66).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.09.2017. u 09:00 sati, na lokaciji – D. Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I URBANU KOMASACIJU

Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.