Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. siječnja 2013.

KLASA: 947-01/12-01/02
URBROJ: 2140/01-02-13-5
Krapina, 3. siječnja 2013.

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12)), članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 11/06- pročišćeni tekst i 14/09) i Odluke Županijske skupštine o prodaji nekretnine javnim prikupljanjem ponuda Klasa: 947-01/12-01/02, Urbroj: 2140/01-01-12-3 od 17. prosinca 2012. godine, o.d. župana-zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije objavljuje

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
za prodaju nekretnine u Zaboku za namjenu izgradnje doma za starije i nemoćne osobe

 

Predmet prodaje:

Predmet prodaje je nekretnina gruntovne oznake kat. čest. broj 129/1 k.o. Zabok, upisana u zk. ul. broj 3040 ( u katastru zemljišta: kat. čest. broj 6322/1) u naravi dvorište i zgrade, ukupne površine 6406 m2, koje se nalaze u Gajevoj ulici 13 u Zaboku.

Uvjeti za kupnju nekretnine:

1. Početna prodajna cijena za nekretnine iznosi 3.000.000,00 kuna (trimilijuna kuna).

Ukupni iznos ponuđene cijene kupac je dužan platiti prodavatelju u roku 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

2. Nekretnina se prodaje isključivo za namjenu izgradnje doma za starije i nemoćne osobe.

Dom za starije i nemoćne osobe mora biti izgrađen sukladno zahtjevima Urbanističko-arhitektonskog idejnog rješenja prostora bivše opće bolnice Zabok izrađene od mva mikelić vreš arhitekti d.o.o. Zagreb, te je radi toga kupac obvezan na idejni projekt izgradnje doma ishoditi suglasnost prodavatelja.

Idejno rješenje se nalazi u prilozima ispod teksta.

Prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji bez odgovornosti za eventualnu štetu kupcu i pravo nazadkupa nekretnina po kupoprodajnoj cijeni iz ugovora u slučaju da prodavatelj uskrati suglasnost na idejni projekt.

3. Pravo na kupnju nekretnina imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u Republici Hrvatskoj.

4. Kupac nekretnina dužan je započeti radove na izgradnji doma za starije i nemoćne osobe najkasnije u roku od 10 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Ako kupac, bez opravdanog razloga, ne započne radove u tom roku, Županija kao prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji bez odgovornosti za eventualnu štetu kupcu i pravo nazadkupa nekretnine po kupoprodajnoj cijeni iz ugovora bez kamata.

5. Kupac nekretnina dužan je dovršiti dom za starije i nemoćne osobe najkasnije u roku od 30 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Pod dovršenjem doma podrazumijeva se početak obavljanja djelatnosti doma. Ako kupac, bez opravdanog razloga, ne dovrši dom u navedenom roku, Županija kao prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji nekretnina bez odgovornosti za eventualnu štetu kupcu i pravo nazadkupa nekretnine po kupoprodajnoj cijeni iz ugovora bez kamata.

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Kao kupci nekretnine na ovom Natječaju mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije dva dana prije otvaranja ponuda uplatile iznos od 60.000,00 kuna na žiro račun Krapinsko-zagorske županije broj: 2340009-1800002009, poziv na broj 68 – 7307- OIB ponuditelja s naznakom „jamstvo za kupnju nekretnine“ “ ili dostavile bezuvjetnu bankarsku garanciju, plativu na prvi poziv, na iznos od 60.000,00 kuna. Jamstvo vrijedi do isteka roka valjanosti ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditeljima u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru ili odluke o poništenju natječaja, u nominalnom iznosu bez obračuna kamata. Uplaćeni novčani iznos za ozbiljnost ponude ponuditelju koji je odabran za kupnju nekretnine uračunava se u kupoprodajnu cijenu. 

Ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva za ozbiljnost ponude ukoliko:

 1. povuče ili izmijeni svoju ponudu nakon što je odabran najpovoljnijim ponuditeljem,
 2. dostavi neistinite ili neodgovarajuće dokaze sposobnosti tražene po ovom Natječaju,
 3. odbije potpisati ugovor o kupoprodaji nekretnina u skladu s ovim Natječajem,
 4. u ugovorenom roku ne uplati ukupni iznos kupoprodajne cijene.

Sadržaj i oblik ponude:

Ponuda obvezno sadrži:

1. ispunjeni obrazac ponude (prilog ispod teksta),

2. dokaze sposobnosti i to:

 • isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda o registraciji tvrtke, ne starija od šest mjeseci do dana objave ovog Natječaja, odnosno preslika osobne iskaznice ili putovnice,
 • potvrda Porezne uprave o uredno izvršenim svim dospjelim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od 30 dana do dana objave ovog Natječaja,
 • izjava da ponuditelj i osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja nisu pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta ponuditelja. Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja za sebe i za ponuditelja s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika. Dokaz o nekažnjavanju ne smije biti stariji od 30 dana do dana objave ovog Natječaja,
 • poslovni životopis članova uprave ponuditelja,
 • izvještaj o poslovanju i financijskom stanju ponuditelja(bilanca, račun dobiti i gubitka za pravne osobe, a za fizičke osobe prijava poreza na dohodak) za zadnje dvije godine (2010. i 2011. g.), ovjeren od ovlaštenog revizora (ukoliko je obveznik revizije), te izvješće za razdoblje siječanj-rujan 2012. godine,
 • podatke o bonitetu (obrazac BON-1) za posljednje izvještajno razdoblje,
 • podatke o solventnosti (obrazac BON-2), ne starije od 30 dana do dana objave Natječaja,
 • dokazi o odgovarajućem iskustvu, s potvrđenim referencama u financiranju, gradnji, održavanju, gospodarenju objektima iste ili slične namjene ( ukoliko takovi postoje).

3. poslovni plan realizacije projekta,

4. dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude i broj računa na koji se vrši povrat jamstva ili bankarska garancija, ako se ista daje kao jamstvo za ozbiljnost ponude,

5. potpisani tekst ugovora o kupoprodaji – prilog ispod teksta (parafirati svaku stranicu, a na kraju potpis i pečat).

Svi dokumenti traženi po ovom Natječaju moraju biti dostavljeni u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Obrasce koji su prilog ovog Natječaja ponuditelj ne smije mijenjati.

Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku uvezena u neraskidivu cjelinu jamstvenikom s pečatom na poleđini i označenim stranicama- redni broj stranice/ukupni broj stranica.

Ponuda primljena nakon roka iz ovog Natječaja neće se razmatrati. Ponuda koja nije u svemu dostavljena prema zahtjevima iz ovog Natječaja smatra se neprihvatljivom.

Rok valjanosti ponude je 90 dana računajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Odabir najpovoljnije ponude, sklapanje ugovora i uvjeti prijenosa prava vlasništva

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najviši ponuđeni iznos cijene uz uvjet prihvaćanja svih uvjeta ovog Natječaja.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će Županijska skupština na prvoj slijedećoj sjednici.

Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnina.

Županija zadržava pravo da ne prihvati niti jednu dostavljenu ponudu bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

Tabularna izjava predaje se kupcu nakon uplate ukupnog iznosa kupoprodajne cijene. Porez na promet nekretnina i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

O zabrani otuđenja nekretnine i pravu nazadkupa Županije sukladno ovom Natječaju vrši se zabilježba u zemljišnim knjigama.

Podaci za dostavu ponuda

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska ulica 1, s naznakom „ponuda za kupnju nekretnine“. Ponude se predaju neposredno u pisarnici Županije, Krapina, Magistratska ulica 1 ili se dostavljaju poštom najkasnije do 17. siječnja 2013. godine do 10 sati kada će se na sjednici Povjerenstva za provođenje natječaja obaviti javno otvaranje ponuda. Sjednica Povjerenstva održati će se u prostoriji za sastanke u sjedištu Županije u Krapini, Magistratska ulica 1.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja ovlasti ili punomoći i osobne iskaznice.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poslove župana i Županijske skupštine, broj telefona 049/329-253.

 

o.d. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA
Sonja Borovčak