Zagorje
Bajka na dlanu

Javno savjetovanje – Odluka o priznanjima Krapinsko-zagorske županije

Datum objave: 14. studenoga 2022.

Upravni odjel za poslove
Županijske skupštine

KLASA: 024-07/22-01/31
URBROJ: 2140-05-22-1
Krapina, 14. studeni 2022.

 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22.), Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priznanjima Krapinsko – zagorske županije

 

Statutom Krapinsko – zagorske županije, člankom 6. propisano je da Županijska skupština može dodjeljivati javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Županiju, a načini i uvjeti dodjeljivanja javnih priznanja uređuju se posebnom odlukom Županijske skupštine. Priznanja Krapinsko – zagorske županije uređena su Odlukom o priznanjima Krapinsko – zagorske županije, broj 13/98. i 2/15., dalje u tekstu: Odluka o priznanjima).

Izmjenom i dopunom Odluke o priznanjima, na inicijativu Povjerenstva za priznanja, brojčano bi se ograničila dodjela Povelje Krapinsko – zagorske županije na najviše pet Povelja u godini, kako bi se pridonijelo na važnosti i dojmu dodjele navedenog priznanja. Osim toga, u skladu s dosadašnjom praksom, predlaže se da zahvalnica bude vrsta priznanja koju dodjeljuje župan domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos odvijanju djelatnosti od interesa za Županiju, za naročita postignuća i doprinos u radu pojedinog područja, za donacije, humanitarne i slične aktivnosti.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22.) i odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti donošenja Kodeksa.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: ljiljana.malogorski@kzz.hr  zaključno s danom 27. studeni 2022. godine.

                                                                                                                   PROČELNICA
Ljiljana Malogorski