Zagorje
Bajka na dlanu

KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o., zahtjev za izdavanjem dozvole za gospodarenje otpadom – poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom

Datum objave: 16. ožujka 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA-ŽUPANIJA

 Upravni odjel za prostorno uređenje,  gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/14-01/07

URBROJ: 2140/01-08/1-18-5

Krapina, 16. ožujka 2018.

 

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 92. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17), a u vezi s člankom 85. istoga Zakona, u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom povodom zahtjeva trgovačkog društva KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o., Jertovec 150, Konjščina OIB: 04274608715  

 

POZIVA NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

stranke u postupku – podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinicu lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz dozvole.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom može se izvršiti dana 22. ožujka 2018. u 900 sati, na lokaciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

Elaborat gospodarenja otpadom objavljen je na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr). Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje u vezi predmetnog Elaborata gospodarenja otpadom u pisanom obliku rema obrascu za primjedbe objavljenom uz ovaj poziv u roku 8 dana od dana uvida u Elaborat, s pozivom na gornju klasu, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

Ukoliko se, pozivu za uvid, stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati (što je dužna dokazati), uvid se može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku 8 dana od zadnjeg dana određenog u pozivu.

Ako se stranka ne izjasni o Elaboratu gospodrenja otpadom u danim rokovima, smatra se da je stranki dana mogućnost uvida.

 

PROČELNIK

mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ