Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. prosinca 2011.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Stručno povjerenstvo za koncesiju

javne zdravstvene službe

 

KLASA: 500-01/11-01/84

URBROJ: 2140/01-08-11-13

Krapina, 15. studeni 2011.

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

 ZA PROVEDBU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

MEDICINE RADA

 

I. UPUTE ZA IZRADU PONUDE

 

Župan Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, na temelju članka 3. Zakona o koncesijama («Narodne novine», broj 125/08.) i članaka 40. i 41a. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11. i 84/11.) daje koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe – zdravstvene djelatnosti medicine rada, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

 

1. PODACI O DAVATELJU KONCESIJE:

Naziv: Župan Krapinsko-zagorske županije

Adresa: 49000 Krapina, Magistratska 1

Matični broj: 2769212

OIB: 20042466298

Telefonski broj: 049/329-078

Broj telefaksa: 049/329-079

Adresa elektroničke pošte: sanja.bezek@kzz.hr

 

1.a. Nadležno tijelo za provedbu postupka davanja koncesije – Stručno povjerenstvo

za koncesiju:

1. Zorica Franjčec Capar, dipl. iur., predsjednica,

2. Krešimir Božić, dipl. iur., član,

3. Ljiljana Malogorski, dipl. iur., članica,

4. Igor Cigula, dipl. oec., član,

5. Danica Kramarić, dr. med., predstavnica MZSS, članica.

 

2. PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S

PONUDITELJIMA:

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – Zorica Franjčec – Capar,

dipl. iur.

– Telefon: 049/329-077

– Mobitel: 091/329-3336

– E-mail: zorica.capar@kzz.hr

 

3. OPIS PREDMETA KONCESIJE

Predmet koncesije je obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini za zdravstvenu djelatnost medicine rada, sukladno Mreži ugovornih subjekata medicine rada („Narodne novine“, broj 55/11.).

 

4. OPSEG DJELATNOSTI KONCESIJE

Opseg djelatnosti koncesije sukladan je planu i programu mjera zdravstvene zaštite i ugovoru s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO).

Mrežom ugovornih subjekata medicine rada („Narodne novine“, broj 55/11) utvrđeno je da je za područje Krapinsko-zagorske županije potrebno 6 timova medicine rada te se ovim postupkom daje u koncesiju svih 6 mjesta u Mreži.

 

5. DOKAZI SPOSOBNOSTI KOJE PONUDITELJI (KONCESIONARI) MORAJU DOSTAVITI UZ PONUDU

 

5.a. Zdravstveni radnici/ce (fizičke osobe):

1. odobrenje za samostalan rad zdravstvenog radnika/ce – kao javnu ispravu koju izdaje nadležna komora i kojom ponuditelj dokazuje da ima odobrenje za samostalan rad, odnosno za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu,

2. rješenje izdano od ministra nadležnog za zdravstvo o odobrenju za rad u djelatnosti medicine rada (kojim ponuditelj dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje privatne prakse medicine rada sukladno Zakonu),

3. važeći dokaz o raspolaganju prostorom za obavljanje djelatnosti (jedan od sljedećih dokumenata):

– ugovor o zakupu,

– važeći ugovor o najmu,

– kupoprodajni ugovor,

– važeći predugovor o zakupu/najmu/kupoprodaji poslovnog prostora,

– izvadak iz zemljišne knjige,

– izvod iz posjedovnog lista nadležnog ureda za katastar ili

– drugi odgovarajući dokaz o pravu raspolaganja prostorom,

4. važeći ugovor o radu člana/članova tima ili izjava o radu u timu člana/članova tima javnobilježnički ovjerena, kojim ponuditelj dokazuje da ima zasnovan radni odnos sa zdravstvenim radnicima – medicinska sestra/tehničar.

5. potvrda nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojom ponuditelj dokazuje status ugovornog subjekta s naznakom broja opredijeljenih radnika-osiguranika (ovaj dokaz dostavljaju samo ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO-a),

6. pisanu suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o nastavku rada za zdravstvenog radnika – nositelja tima koji je navršio 65 godina života (kojom ponuditelj koji u vrijeme objave obavijesti o namjeri davanja koncesije ima navršenih 65 godina života dokazuje da ima odobrenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za nastavak rada u privatnoj praksi) – ovaj dokaz dostavlja ponuditelj koji je zdravstveni radnik s navršenih 65 godina života.

 

5.b. Zdravstvene ustanove (pravne osobe):

1. rješenje o upisu u sudski registar, kojim ponuditelj dokazuje da je registriran za

obavljanje zdravstvene djelatnosti medicine rada,

2. rješenje o početku rada, odnosno o ispunjavanju uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti medicine rada izdano od ministra nadležnog za zdravstvo,

3. važeći ugovor o radu člana/članova tima ili izjava o radu u timu člana/članova tima javnobilježnički ovjerena, kojim ponuditelj dokazuje da ima zasnovan radni odnos sa zdravstvenim radnicima,

4. potvrda nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

kojom ponuditelj dokazuje status ugovornog subjekta s naznakom broja opredijeljenih radnika-osiguranika – ovaj dokaz dostavljaju samo ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO-a.

 

Sve navedene dokaze sposobnosti (osim ovjerenih izjava o radu) ponuditelji mogu dostaviti u obliku neovjerenih preslika. Davatelj koncesije zadržava pravo prije sklapanja ugovora o koncesiji, u svakom trenutku tražiti od ponuditelja na uvid izvornike ili zatražiti ovjerene preslike dokumenata koje ponuditelji dostavljaju uz ponudu.

Ponuda ponuditelja koji nije dokazao sposobnost te nije uz ponudu dostavio dokaze koji su navedeni smatrat će se neprihvatljivom i kao takva će biti isključena iz odabira za najpovoljnijeg ponuditelja.

 

6. NAČIN IZRADE I DOSTAVE PONUDE

Ponuditelj se mora pri izradi ponude pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije. Ponuda se predaje u izvorniku.

Ponuda mora biti izrađena u pisanom (papirnatom) obliku i u skladu s uputama ponuditeljima uz obavezno korištenje obrazaca koji su sastavni dio ove dokumentacije.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude (npr. 1/25) ili ukupan broj stranica kroz redni broj stranice (npr. 25/1).

Ponuda u pisanom (papirnatom) obliku mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude – s jamstvenikom (trobojna vezica ili slično) i pečatom na poleđini ponude.

 

6.1. Obvezni sadržaj ponude:

1. OBRAZAC PONUDE ( Dodatak I ) iz ove dokumentacije, ispunjen, ovjeren i potpisan,

– za koncesiju koja je predmet ponude i zdravstvenog radnika/cu –NOSITELJA TIMA mora biti ispunjen zaseban obrazac ponude,

2. DOKAZI O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA, navedeni pod točkom 5. ove Dokumentacije,

3. PRIJEDLOG UGOVORA O KONCESIJI (Dodatak II.a. ili II.b.) – mora biti potpisan i ovjeren od strane ponuditelja.

 

JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE (akceptirana mjenica).

 

Obrasci su sastavni dio dokumentacije i njihov oblik propisan je od strane davatelja koncesije. Ponuditelj ne smije mijenjati, brisati ili dopisivati originalni tekst dokumentacije ili bilo kojeg obrasca iz dokumentacije.

 

6.2. Dostava ponude:

Krajnji rok za dostavu ponude je 09. siječanj 2012. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponuda se dostavlja:

– u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici,

– s nazivom i adresom davatelja koncesije: Župan Krapinsko-zagorske županije, Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, 49000 Krapina,

– s nazivom i adresom ponuditelja na poleđini omotnice,

– s naznakom :

„ KONCESIJA ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE – DJELATNOST MEDICINE RADA – NE OTVARAJ “.

 

Ponude se predaju poštom ili neposredno na urudžbeni upisnik davatelja koncesije.

Ukoliko ponuditelj dostavlja ponudu poštom, snosi rizik ukoliko ista neće pristići davatelju koncesije do naznačenog krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Na zahtjev ponuditelja davatelj koncesije će izdati potvrdu o zaprimanju ponude.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda.

 

7. NAKNADA ZA KONCESIJU

Iznos mjesečne naknade za koncesiju iznosi 1.250,00 kuna.

 

8. ROK VALJANOSTI PONUDE

90 dana od isteka roka za dostavu ponude.

 

9. JEZIK NA KOJEM SE SASTAVLJA PONUDA

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu (odnosno prema Zakonu o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj).

 

10. TROŠKOVI IZRADE I DOSTAVE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Dokumentacija za nadmetanje može se podizati na slijedećoj adresi: Krapinsko-zagorska županija, Magistratska ulica 1, Krapina, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Krapina, Magistratska ulica 1, I. kat, soba br. 36, svakog radnog dana od 8.00 – 14.00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje će se uručiti ovlaštenoj osobi ili predstavniku zainteresiranog ponuditelja pod uvjetom predočenja dokaza o uplati iznosa od 200,00 kn (dvjesto kuna) u svrhu nadoknade troškova za izradu dokumentacije i to uplaćen na žiro-račun

Krapinsko-zagorske županije broj 2340009-1800002009, pozivom na broj 68-7307-OIB uplatioca, s naznakom «dokumentacija za nadmetanje-koncesija». Moguća je dostava dokumentacije poštom.

Ponudu može dati samo onaj ponuditelj koji je podmirio trošak izrade dokumentacije Krapinsko-zagorskoj županiji, u suprotnom ponuda se neće razmatrati.

 

11. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Davatelj koncesije će odabrati najpovoljnije ponuditelje sukladno sljedećim kriterijima (kriteriji su poredani po važnosti i to od najvažnijeg prema manje važnom kako su navedeni), s tim da prvenstvo pred ostalim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude ima dosadašnji status ponuditelja kao ugovornog subjekta HZZO-a:

 

R.br. KRITERIJI

 

1. Dosadašnji status ponuditelja kao ugovornog subjekta HZZO-a

2. Broj radnika – osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje opredijeljenih za ponuditelja.

 

12. PRIJEDLOG UGOVORA O KONCESIJI

Sastavni dio dokumentacije za nadmetanje je prijedlog Ugovora o koncesiji (DODATAK II.a. i II.b.) kojeg ponuditelj u ponudi dostavlja potpisanog od strane ovlaštene osobe za zastupanje i ovjerenog pečatom.

 

13. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj je dužan dostaviti akceptiranu mjenicu (u korist proračuna Krapinsko-zagorske županije) ispunjenu na iznos od 500,00 (petsto) kuna, s klauzulom «bez protesta». Mjenica se dostavlja u izvorniku. Mjenica treba biti ispunjena sukladno navedenom, odnosno sukladno propisima o mjeničnom poslovanju.

Jamstvo za ozbiljnost ponude se vraća ponuditelju u roku od 10 dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili poništenju postupka davanja koncesije.

Napomena: Jamstvo za ozbiljnost ponude se ne smije oštetiti pa se uvezuje i prilaže na način da se uloži u prozirnu PVC omotnicu (foliju) za odlaganje s rupicama na kraju i na vrhu zalijepi na način da se jamstvo ne može izvaditi i označi se stranica na foliji (akceptirana mjenica ne smije biti oštećena ili probušena, jer će tada ponuda biti isključena).

 

14. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

U svrhu osiguranja naplate naknade za koncesiju te naknade za moguću štetu nastalu zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji, koncesionar je obvezan dostaviti davatelju koncesije na dan potpisa ugovora o koncesiji bjanko zadužnicu, solemniziranu kod javnog bilježnika, na iznos od 10.000,00 (desettisuća kuna), s rokom trajanja koncesije.

 

15. ROK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU

Davatelj koncesije će odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

16. POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Žalba protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja podnosi se putem Krapinsko-zagorske županije, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb, u roku od 10 dana, računajući od dana primitka.

Žalba se predaje u pisanom obliku izravno ili preporučeno poštanskom pošiljkom, a istodobno jedan primjerak žalbe žalitelj dostavlja Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na isti način.

Radi uručenja drugim strankama žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka. Žalba se sastavlja sukladno zakonskim odredbama kojima je propisano što žalba sadrži, članak 143. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“, broj 110/07. i 125/08.).

Žalitelj je uz žalbu dužan priložiti i dokaz o uplati upravne pristojbe i dokaz o uplati naknade za vođenje postupka ( članak 159. Zakona o javnoj nabavi).