Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. siječnja 2009.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 007-02/09-01/02
URBROJ: 2140/1-02-09-2
Krapina, 21. siječnja 2009.
               Na  temelju  članka 23. Zakona  o  udrugama  («Narodne novine», br. 88/01 i 11/02 ), članka 6. Odluke o mjerilima za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 17/02 i 4/04) i članka 36. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 13/01, 05/06, 11/06 – pročišćeni tekst),  Županijsko poglavarstvo na 80. sjednici, održanoj 21. siječnja 2009. godine, donijelo je
 
Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
o raspisivanju natječaja za dodjelu financijske potpore programima i  projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije za 2009. godinu
 
I. Udruge, sukladno ovom natječaju, mogu se natjecati za dodjelu dviju vrsta financijske potpore:
 
    a) programe – kao redovne djelatnosti usmjerene k zadovoljavanju općih i zajedničkih potreba u društvu,
 
    b) projekte – kao konkretne nove  aktivnosti ograničenog vremenskog trajanja.
 
II. Financijska potpora dodjeljivat će se programima i projektima udruga koji zadovoljavaju opće kriterije, a odnose se na:
    – unapređenje kvalitete življenja te zaštitu i očuvanje zdravlja,
– zaštitu okoliša i održivi razvoj,
– zaštitu kulturne baštine,
– unapređenje odgoja i obrazovanja ciljne skupine ili sredine, posebno mladih,
– unapređenje gospodarskog statusa ciljne skupine ili sredine,
– unapređenje socijalnog statusa ciljne skupine ili sredine,
– zaštitu osoba i skupina s posebnim potrebama i invaliditetom.
 
III. Uz opće kriterije, udruge koje prijavljuju programe i projekte trebaju  zadovoljavati i posebne kriterije:
      – brojnost pripadnika ciljanih skupina uključenih u provođenje programa,
      – broj članova udruge uključenih u provođenje programa,
      – brojnost korisnika rezultata provođenja programa,
      – multipliciranje učinaka uloženih sredstava vlastitim dobrovoljnim aktivnostima,
      – financijska potpora programu od strane drugih udruga, zajednica ili institucija,
      – suradnja s drugim institucijama u provođenju programa,
      – inovativnost programa, primjena novih tehnologija, ekonomičnost i dugoročnost
        programa-projekta,
      – promicanje Županije na nivou države i međunarodnom nivou,
      – realnost programa u smislu mogućnosti provođenja,
   – ukupna dosadašnja aktivnost udruge – nositelja programa.
 
 
IV. Za dodjelu financijske potpore iz Županijskog proračuna mogu se  natjecati  samo udruge upisane u registar udruga za čiju djelatnost, temeljem posebnih propisa, ne postoji  obveza osiguranja  sredstava  u  Županijskom proračunu  odnosno  čija se djelatnost u cjelini ne financira iz drugih izvora.
 
V. Financijsku potporu neće moći ostvariti:
     – znanstveno-istraživački projekti,
     – projekti vjerskih ciljeva i aktivnosti,
     – aktivnosti za koje je odgovorna država (osnovna zdravstvena skrb, formalno
        obrazovanje i sl.),
     – projekti velikih razmjera za koje su potrebna znatna financijska sredstva,
     – projekti koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili
       adaptaciji kapitalnih objekata ili kupnji opreme,
     – projekti-programi koji su prijavljeni od udruge ovisne o bilo kojoj političkoj
       struji ili stranci a što može utjecati na neovisnost i održivost projekta-programa,
     – programi koji se odnose na jednokratne manifestacije kao npr. konferencije,
       okrugli stolovi, seminari, proslave, izleti, hodočašća i sl., osim u slučaju kada su
       te aktivnosti dio trajnijeg i sveobuhvatnijeg programa.
 
VI. Stručna povjerenstva  izvršit  će  verifikaciju   pristiglih  programa  i  projekata te predložiti visinu potpore. Potporu odobrava Županijsko poglavarstvo, nakon čega se zaključuje ugovor između županije i udruge o financijskoj potpori programu ili projektu udruge.
   
VII. Maksimalni iznos financijske potpore pojedinom programu ili projektu iznosi 50.000,00 kuna.
 
VIII. Rok za prijavu programa i projekata po ovom natječaju je do 26. veljače 2008. godine
 
IX. Prijave se podnose na priloženim obrascima Službi za mlade i udruge,  Frana Galovića b.b., Krapina (tel/fax 301-250).
 
X. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije»  na  oglasnim pločama  Županijskog  poglavarstva, u  programima  radio  postaja u Županiji, u javnom tiskovnom glasilu i na web-stranicama Županije.
 
 
Ž U P A N I C A
Sonja Borovčak