Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. travnja 2010.
I.
 
Udruge, sukladno ovom natječaju, mogu se natjecati za dodjelu dviju vrsta financijske potpore:
 
a) programe – kao redovne djelatnosti usmjerene k zadovoljavanju općih i zajedničkih potreba u društvu,
b) projekte – kao konkretne nove  aktivnosti ograničenog vremenskog trajanja.
 
II.
 
Financijska potpora dodjeljivat će se programima i projektima udruga koji zadovoljavaju opće kriterije, a odnose se na:
 
– unapređenje kvalitete življenja te zaštitu i očuvanje zdravlja,
– zaštitu okoliša i održivi razvoj,
– zaštitu kulturne baštine,
– unapređenje odgoja i obrazovanja ciljne skupine ili sredine, posebno mladih,
– unapređenje gospodarskog statusa ciljne skupine ili sredine,
– unapređenje socijalnog statusa ciljne skupine ili sredine,
– zaštitu osoba i skupina s posebnim potrebama i invaliditetom.
 
III.
 
Uz opće kriterije, udruge koje prijavljuju programe i projekte trebaju   zadovoljavati i posebne kriterije:
 
– brojnost pripadnika ciljanih skupina uključenih u provođenje programa,
– broj članova udruge uključenih u provođenje programa,
– brojnost korisnika rezultata provođenja programa,
– multipliciranje učinaka uloženih sredstava vlastitim dobrovoljnim aktivnostima,
– financijska potpora programu od strane drugih udruga, zajednica ili institucija,
– suradnja s drugim institucijama u provođenju programa,
– inovativnost programa, primjena novih tehnologija, ekonomičnost i dugoročnost
programa-projekta,
– promicanje Županije na nivou države i međunarodnom nivou,
– realnost programa u smislu mogućnosti provođenja,
– ukupna dosadašnja aktivnost udruge – nositelja programa.
 
IV.
 
Za dodjelu financijske potpore iz Županijskog proračuna mogu se  natjecati  samo udruge upisane u registar udruga za čiju djelatnost, temeljem posebnih propisa, ne postoji  obveza  osiguranja  sredstava  u  Županijskom proračunu  odnosno  čija se djelatnost u cjelini ne financira iz drugih izvora.
V.
 
Financijsku potporu neće moći ostvariti:
 
 – znanstveno-istraživački projekti,
 – projekti vjerskih ciljeva i aktivnosti,
 – aktivnosti za koje je odgovorna država (osnovna zdravstvena skrb, formalno  obrazovanje i sl.),
 – projekti velikih razmjera za koje su potrebna znatna financijska sredstva,
 – projekti koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili  adaptaciji kapitalnih objekata ili kupnji opreme,
– projekti-programi koji su prijavljeni od udruge ovisne o bilo kojoj političkoj struji ili stranci a što može utjecati na neovisnost i održivost projekta-programa,
– programi koji se odnose na jednokratne manifestacije kao npr. konferencije, okrugli stolovi, seminari, proslave, izleti, hodočašća i sl., osim u slučaju kada su te aktivnosti dio trajnijeg i sveobuhvatnijeg programa.
 
VI.
 
Stručna povjerenstva  izvršit  će  verifikaciju   pristiglih  programa  i  projekata te predložiti visinu potpore. Potporu odobrava Župan, nakon čega se zaključuje ugovor između Županije i udruge o financijskoj potpori programu ili projektu udruge.
   
VII.
 
Maksimalni iznos financijske potpore pojedinom programu ili projektu iznosi 50.000,00 kuna.
 
Prijava na natječaj
 
VIII.
 
Prijave se šalju poštom (na adresu: „Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, mlade i udruge, Magistratska 1, Krapina” – prema propisanom obrascu ispod teksta) ili online preko web stranice http://eprijava.kzz.hr.
 
 
IX.
 
Obvezna popratna dokumentacija za prijavu poštom:
 
1. Potpisan i ovjeren opisni obrazac i potpisan i ovjeren obrazac troškova (Obrasce možete preuzeti ispod teksta – obrasci ispod teksta vrijede samo za prijavu poštom, obrazac za online prijavu nalazi se na stranici http://eprijava.kzz.hr )
2. Program / projekt
3. Dokaz o registraciji udruge – preslika izvatka iz Registra udruga Republike Hrvatske/Krapinsko-zagorske županije,
4. Životopis voditelja/ice programa/projekta u papirnatom obliku.
 
X.
 
Rok za prijavu na natječaj je 5. Svibnja 2010. godine (30 dana od dana objave u dnevniku «Večernji list»).
 
Napomena: Na natječaj se više ne prijavljuju udruge poljoprivrednih djelatnosti za koje će Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo raspisati posebni natječaj.
 
 
Ž U P A N
Mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić