Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za dodjelu potpora za sudjelovanje na gosp. sajmovima u inozemstvu

Datum objave: 18. lipnja 2012.

Odluku o dodijeljenim sredstvima možete preuzeti ispod teksta.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 302-01/12-01/02
URBROJ: 2140/01-02-12-3
Krapina, 18. lipanj 2012.

Temeljem točke VI. podtočke 1. Pravilnika za dodjelu potpora Krapinsko-zagorske županije za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima u inozemstvu u 2012. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije „ br. 11/12.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije, o.d. župana – zamjenica župana raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA DODJELU POTPORA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA SUDJELOVANJE NA GOSPODARSKIM SAJMOVIMA U INOZEMSTVU U 2012. G.

 

1. Predmet Javnog natječaja

Predmet ovog Javnog natječaja je javno prikupljanje Zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava potpore temeljem Pravilnika za dodjelu potpora Krapinsko-zagorske županije za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima u inozemstvu u 2012. godini (dalje u tekstu: Pravilnik).

Cilj ovog Javnog natječaja je poticanje promocije proizvoda s područja Krapinsko-zagorske županije na inozemnim tržištima i povećanje izvoza odnosno prodaje na stranim tržištima (u apsolutnim vrijednostima), a što bi trebalo dovesti do rasta proizvodnje, prihoda, konkurentnosti i zaposlenosti na području Krapinsko-zagorske županije kako je opisano Pravilnikom. Pravilnikom su utvrđeni kriteriji i postupak za ostvarivanje Potpora. Pravilnik se nalazi na službenoj internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr.

2. Korisnici Potpora

Korisnici bespovratnih sredstava potpora (dalje u tekstu: Potpora) mogu biti mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge koji obavljaju proizvodnu djelatnost na području Županije bez obzira na sjedište odnosno prebivalište te koji ulažu vlastita sredstva za promociju i sudjelovanje na inozemnim sajmovima. Pod proizvodnim djelatnostima podrazumijevamo djelatnosti razvrstane u područje „C – Prerađivačka industrija“ prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, broj 58/2007 i 72/2007).

Fond sredstava za Potpore predviđen u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 27/2011) iznosi 100.000,00 kn.

Iznos pojedinačne Potpore iznosi do 50% opravdanih troškova bez PDV-a, a maksimalno 20.000,00 kuna po korisniku, uz uvjet da korisnik osigurava preostalih 50% iz vlastitih izvora.

Sredstva Potpora isplaćivati će se isključivo za troškove ulaganja nastale nakon datuma objave ovog Javnog natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava potpora temeljem Pravilnika.

3. Sredstva Potpora

Sredstva Potpora dodjeljuju se sukladno Zakonu o državnim potporama („Narodne novine“, br. 140/2005), Uredbi o državnim potporama („Narodne novine“, br. 50/2006), Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti („Narodne novine“, br. 45/2007) i Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 27/2011).

Temeljem zakonskih i podzakonskih propisa iz prethodne podtočke ove točke, Potpore dodijeljene temeljem ovog Pravilnika smatraju se potporama male vrijednosti.

4. Namjena sredstava Potpora

Sredstva Potpora mogu se koristiti isključivo za opravdane troškove vezane uz aktivnosti pripreme i neposredne realizacije sudjelovanja odnosno nastupa na inozemnim sajmovima.

Pod opravdanim troškovima smatraju se troškovi:

• zakupa prostora na sajmu (uključena sajmišna infrastruktura – vitrina, stol, stolci, info pult i sl.)

• prijevoza za najviše dvoje ljudi do mjesta održavanja sajma i natrag;

• prijevoza robe i promidžbenog materijala do mjesta održavanja sajma i natrag;

• pripreme i tiska promidžbenih materijala;

• smještaja (noćenja) i dnevnica za najviše dvoje ljudi u vremenu trajanja sajma.

5. Dokumentacija za kandidiranje projekata

Podnositelji prijava podnose zahtjev za dodjelu sredstava Potpora (dalje u tekstu: Zahtjev) na obrascu koji je sastavni dio ovog Natječaja (Prilog 1) i u prilogu dostavljaju dokumentaciju traženu Natječajem.

Da bi Zahtjev bio razmatran potrebno je dostaviti:

– Popunjen obrazac Zahtjeva koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1);

– Popunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Prilog 2);

– Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda odnosno Izvadak iz obrtnog registra (ne stariji od 30 dana od dana objave Natječaja);

– Presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po granama djelatnosti izdanu od Državnog zavoda za statistiku (za trgovačka društva i zadruge);

– Karton deponiranih potpisa ovlaštenih osoba za raspolaganje sredstvima po poslovnom računu;

– Presliku osobne iskaznice zakonskog zastupnika/vlasnika obrta;

– Bilancu te račun dobiti i gubitka za posljednje dvije godine odnosno Prijavu poreza na dohodak s pregledom primitaka i izdataka, popisom dugotrajne imovine te Rješenje Porezne uprave o dohotku za posljednje dvije godine, sve ovjereno od nadležnog tijela;

– Statistički izvještaj za posljednji kvartal u tekućoj godini ovjeren od nadležnog tijela odnosno Izvadak iz knjige primitaka i izdataka za posljednji kvartal u tekućoj godini;

– Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga osnovom javnih davanja (ne starija od 30 dana do dana objave Natječaja);

– Podatak o solventnosti – Obrazac BON-2/SOL-2 (ne stariji od 30 dana do dana objave Natječaja);

– Obrazac R-Sm – stranica A i B (ne stariji od 30 dana do dana objave Natječaja);

– Dokumentaciju o nagradama, priznanjima podnositelja Zahtjeva (ukoliko postoji);

– Ostalu dokumentacija na zahtjev Županije.

6. Način, vrijeme i mjesto dostave Zahtjeva

Zahtjevi uz popratnu dokumentaciju iz prethodne točke ovog Javnog natječaja dostavljaju se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom te adresom podnositelja Zahtjeva, na adresu:

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Magistratska 1

49000 Krapina

 

uz naznaku: DODJELA POTPORA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA SUDJELOVANJE NA GOSPODARSKIM SAJMOVIMA U INOZEMSTVU U 2012. GODINI – Ne otvaraj.

Zahtjevi će se zaprimati do 09. srpnja 2012. godine do 15.00 sati, bez obzira na način dostave.

 

Jedan podnositelj prijave može podnijeti zahtjev za sudjelovanje odnosno za nastup na više različitih sajmova. U tom slučaju se svaki zahtjev s potrebnom dokumentacijom posebno podnosi.

Zahtjevi s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom, zahtjevi pristigli nakon roka za podnošenje prijava kao i zahtjevi koje se ne odnose na predmet Natječaja neće biti razmatrani.

7. Kriteriji odabira korisnika sredstava Potpora i obrada Zahtjeva

Uz zadovoljenje uvjeta prijave na ovaj Javni natječaj (pravovremen i potpun Zahtjev), postupak za ocjenjivanje pristiglih Zahtjeva i odabir korisnika sredstava Potpora vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prema kriterijima iz Pravilnika. Svi Zahtjevi podneseni na ovaj Javni natječaj predmet su provjere.

Pregled i ocjenjivanje pristiglih Zahtjeva te odabir prijava (korisnika Potpora) provest će peteročlano Povjerenstvo koje imenuje Župan sastavljeno od predstavnika Županije, Zagorske razvoje agencije, Hrvatske gospodarske komore-Županijske komore Krapina i Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije.

Rang lista se utvrđuje s obzirom na najveći broj ostvarenih bodova. Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava Potpora (dalje u tekstu: Odluka) donijet će Župan najkasnije u roku 15 dana od dana sjednice Povjerenstva na kojoj je utvrđena Rang lista.

Odluka će biti objavljena na službenoj internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

8. Isplata sredstava

Temeljem Odluke Župana o odabiru korisnika sredstava Potpora, korisnik Potpore sklapa sa Županijom Ugovor o međusobnim pravima i obvezama (dalje u tekstu: Ugovor). Sastavni dio Ugovora je zadužnica i mjenica koju korisnik Potpore dostavlja u svrhu osiguranja povrata odobrenih sredstava u slučaju njihovog nenamjenskog korištenja.

Županija će odobrena sredstva Potpore isplatiti na poslovni račun korisnika Potpore u roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora.

Odobrena i isplaćena sredstva se mogu koristiti godinu dana od dana sklapanja Ugovora.

9. Nadzor namjenskog korištenja sredstava potpora

Županija obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava Potpora putem analize, od strane korisnika Potpora, dostavljenih financijskih izvješća s pratećom dokumentacijom.

Obveze korisnika Potpora su:

– sredstva Potpore iskoristiti namjenski u roku godinu dana od dana sklapanja Ugovora;

– nakon iskorištenja sredstava Potpore u predviđenom roku, Županiji dostaviti financijsko izvješće o ukupnim opravdanim troškovima sudjelovanja odnosno nastupa na sajmu (korištenje sredstava Potpore i sredstava iz vlastitih izvora) s pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvješću (računi za robu, usluge i sl. s izvodima iz poslovnog računa kojima se dokazuje plaćanje navedenih računa) uz dokazivanje da sredstva potpore ne predstavljaju više od 50% opravdanih troškova sudjelovanja odnosno nastupa na sajmu;

– omogućiti Županiji nadzor nad korištenjem sredstava Potpore nesmetanim pregledom sve dokumentacije o načinu korištenja Potpore;

– za utvrđivanje postizanja ciljeva iz ovog Pravilnika dostavljati Županiji obrazac R-Sm (stranica A i B) i/ili drugu odgovarajuću dokumentaciju na zahtjev Županije, polugodišnje kroz dvije godine nakon dobivanja Potpore;

– na zahtjev Županije pružiti na uvid i dodatnu, naknadno traženu dokumentaciju.

Ukoliko se nadzorom namjenskog korištenja sredstava Potpore utvrdi njezino nenamjensko korištenje, Potpora se ukida i korisnik Potpore je istu dužan, uvećanu za zakonsku zateznu kamatu, vratiti u Proračun Županije. Potpora se ukida i u bilo kojem drugom slučaju povrede namjenskog korištenja, kada ju je korisnik, također uvećanu za zakonsku zateznu kamatu, dužan vratiti u Proračun Županije. U navedenim slučajevima, odnosno nakon povrata sredstava Potpore, Županija se korisniku Potpore obvezuje vratiti mjenicu i zadužnicu primljenu temeljem Ugovora.

Ukoliko se kontrolom namjenskog korištenja utvrdi da sredstva Potpore predstavljaju više od 50% opravdanih troškova sudjelovanja odnosno nastupa na sajmu, korisnik potpore dužan je iznos koji prelazi navedenih 50%, uvećan za zakonsku zateznu kamatu, vratiti u Proračun Županije.

Ukoliko se nadzorom namjenskog korištenja sredstava Potpore utvrdi da nije bilo povreda namjenskog korištenja sredstva Potpore, zadužnica i mjenica iz Ugovora vraćaju se korisniku Potpore u roku od dvije godine nakon dobivanja Potpore.

10. Ostale informacije

Županija zadržava pravo izmjene i dopune Programa, ako se za to ukaže potreba, tijekom njegove provedbe.

Dostavljanjem Zahtjeva i dokumentacije na ovaj Javni natječaj, podnositelj Zahtjeva daje odobrenje Krapinsko-zagorskoj županiji da osnovne podatke o podnositelju Zahtjeva objavi na službenoj internetskoj stranici te u drugim izvještajima.

Obrazac Zahtjeva (Prilog 1) i Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Prilog 2) može se dobiti na službenoj internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr te u Krapinsko-zagorskoj županiji u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije.

Sve dodatne informacije također se mogu dobiti na službenoj internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr i u Krapinsko-zagorskoj županiji u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije te na telefonu 049/32 92 05.