Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. studenoga 2017.

KLASA: 604-02/17-01/292
URBROJ: 2140/01-02-17-2
Krapina, 17. studeni 2017.

Na temelju članka 4. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 28/16 i 32/17.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), Župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K L J U Č A K
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima

s područja Krapinsko-zagorske županije za akademsku godinu 2017./2018.

I

Raspisuje se natječaj za studentske stipendije u sljedeće tri kategorije:

A -20 stipendija za nadarene studente – u iznosu od 600,00 kn mjesečno;

B – 20 stipendija za studente po socijalnom kriteriju – u iznosu od 600,00 kn mjesečno;

C – stipendije za studente koji su akademske godine 2017/18. upisali 1. godinu nekog od  deficitarnih studija – u iznosu od 600,00  kn;

Studenti mogu podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije samo u jednoj kategoriji.

II

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u A kategoriji imaju studenti:

 • ako su studenti prve godine studija (koji su je po prvi puta upisali) i ako imaju  prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 4,70,
 • ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju prosjek ocjena najmanje 4,00 i ostvareno najmanje 50 ECTS bodova

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u B kategoriji imaju studenti:

 • ako su studenti prve godine studija (koji su je po prvi puta upisali) da imaju  prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 2,80,
 • ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju prosjek ocjena najmanje 2,50 i ostvareno najmanje 45 ECTS bodova.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u  C kategoriji ( školovanje za deficitarna zanimanja) imaju studenti koji su akademske godine 2017/2018. upisali 1. godinu nekog od sljedeća dva studija:

 • integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
 • preddiplomski i diplomski studij edukacijske rehabilitacije – smjer logopedija

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja i istječe 01. prosinca 2017., a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Zahtjevi se dostavljaju Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Magistratska 1, Krapina, osobno ili preporučeno poštom.

Zahtjevi se podnose na posebnim obrascima, koje zainteresirani učenici – studenti mogu dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,  Krapina, Magistratska 1. ili preuzeti s web stranica: www.kzz.hr;

Zahtjevu  za dodjelu studentske stipendije prilaže se dokumentacija:

 

A – stipendije za nadarene studente:

 • preslika domovnice ili osobne iskaznice,
 • potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
 • potvrda o ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija propisanih studijskim programom 
 • ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija,
 • preslika studentske isprave (indeksa),
 • za studente prve godine studija, preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole ,
 • izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj  osnovi (na posebnom obrascu Upravnog odjela),
 • dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava  nadležnih Agencija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a zadnje godine završenog školovanja,
 • ostalu dokumentaciju kojem se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva

B – stipendije za studente po socijalnom kriteriju:

 • preslika domovnice ili osobne iskaznice,
 • potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
 • potvrda o ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija propisanih studijskim programom 
 • ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija,
 • preslika studentske isprave (indeksa),
 • za studente prve godine studija, preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole ,
 • izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj  osnovi (na posebnom obrascu Upravnog odjela),
 • izjavu o članovima kućanstva (na obrascu Upravnog odjela),
 • službene potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu objave natječaja u javnom glasilu (prema uputama iz obrasca Upravnog odjela),
 • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti  položaja kućanstva prema kriterijima  iz ovog Pravilnika,

C – stipendije za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja

 •  preslika domovnice ili osobne iskaznice,
 • potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
 • izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj  osnovi (na posebnom obrascu Upravnog odjela).

Pod ostalom dokumentacijom kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva, podrazumijeva se dostava službenih potvrda kojima podnositelj zahtjeva dokazuje da student ili kućanstvo u kojem živi: ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu; da je dijete smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; da je dijete zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; da je dijete civilnih invalida  sa 80% do 100% oštećenja organizam; da je dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi; da je dijete hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata; da je dijete samohranih roditelja; da u obitelji ima ostalih članova koji se istovremeno školuju; da jest student s poteškoćama ili da u obitelji ima djeca s teškoćama.

Sve primljene zahtjeve kojima će biti priložena potrebna dokumentacija obrađivat će Upravni odjel, putem Povjerenstva za stipendije – koje je imenovano od strane Župana, na temelju kriterija iz Pravilnika.

Izbor stipendista – dodjela stipendija vrši se na osnovi ukupno ostvarenih bodova prema članku 12., 13. i 14. Pravilnika.

U slučaju da više kandidata ostvari isti broj bodova kao i kandidat na dvadesetom mjestu redoslijedne liste, pravo na stipendiju ostvaruju svi.

Redoslijedne liste svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Županije.

Studenti kojima se odobre stipendije, bit će pozvani radi zaključivanja ugovora.

Stipendije će se isplaćivati za akademsku godinu 2017/18. i to u 10 mjesečnih anuiteta.

Korisnik stipendije gubi pravo na isplatu stipendije, ako svojevoljno prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena.

Svi uvjeti i međusobna prava i obveze između korisnika stipendije i Županije regulirat će se ugovorom.

III

Zadužuje se Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, da sukladno članku 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija studentima s područja Krapinsko-zagorske županije, u roku  8 dana od dana donošenja ovog Zaključka izvrši objavu i provedbu natječaja.

IV

Izrazi koji se koriste u ovome dokumentu i koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

V

Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, na oglasnoj ploči Županije i na web stranici Županije.

ŽUPAN
Željko Kolar