Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. siječnja 2009.

KLASA: 604-02/09-01/2
URBROJ: 2140/1-02-09-2
Krapina, 21. siječnja 2009.
            Na temelju članka 3. i 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 15/2002.) i članka 36. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 13/01), Županijsko poglavarstvo na 80. sjednici, održanoj dana  21. siječnja  2009. godine donijelo je
 
Z A K L J U Č A K
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima
srednjih škola i studentima za kalendarsku  2009. godinu
 
I
            Raspisuje se natječaj za:
1.       30 stipendija učenicima srednjih škola, po 400,00 kn mjesečno.
2.       30 studentskih stipendija, po 600,00 kn mjesečno.
 
II
1.  Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Županije i koji nisu korisnici stipendije ili novčane pomoći odobrene od strane općina i gradova Krapinsko-zagorske županije ili drugih državnih tijela, te ispunjavaju slijedeće uvjete:
1.1.  učenici:
–   da su redoviti učenici srednje škole, te da im je prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno 8. razreda osnovne škole, najmanje slijedeći:
a) za učenike koji se školuju za zanimanja od prioritetnog interesa za županiju 3,00
b) za sve ostale učenike 4,01
–   da su državljani Republike Hrvatske
1.2. studenti:
– da su redoviti studenti
– da su državljani Republike Hrvatske
2. Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja, a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.
3.  Zahtjevi se dostavljaju Službi za prosvjetu, šport i kulturu, Krapina, Frana Galovića bb, osobno ili preporučeno poštom.
4.  Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu, kojeg zainteresirani učenici – studenti mogu dobiti u Službi za prosvjetu, šport i kulturu, Krapina, Frana Galovića bb.
Zahtjevu treba priložiti slijedeću dokumentaciju:
4.1. potvrdu škole – fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2008/09. godini, s obveznim navođenjem godine školovanja – studija i struke
4.2.  preslike svjedodžbe ili indexa zadnje godine završenog školovanja, a studenti i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita
4.3.  dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima, zadnje godine završenog školovanja
4.4.  izjavu roditelja o članovima obitelji (na posebnom obrascu, kojeg na zahtjev zainteresirani dobiju u Službi za prosvjetu, šport i kulturu, Krapina, Frana Galovića bb)
4.5.  službene potvrde – podatke o prihodima svih članova obitelji za posljednja tri mjeseca (prema uputama iz obrasca Službe za prosvjetu, šport i kulturu, na poleđini obrasca izjave roditelja o članovima zajedničkog domaćinstva)
4.6.  ostalu dokumentaciju – službene potvrde kojima podnositelj zahtjeva dokazuje otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji (status djeteta roditelja poginulih hrvatskih branitelja u domovinskom ratu ili djeteta invalida hrvatskih branitelja domovinskog rata, djeteta samohranog roditelja, broju ostalih članova obitelji koji se istovremeno školuju i djeci s teškoćama u razvoju u obitelji)
4.7.  domovnicu, preslik
4.8.  izjavu učenika – studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju ili novčanu pomoć
5. Sve primljene zahtjeve kojima će biti obavezno priložena dokumentacija iz točke 4.1. – 4.8., rješavat će Povjerenstvo za dodjelu stipendija – imenovano od strane Županijskog poglavarstva, na temelju kriterija iz Pravilnika.
Izbor stipendista – dodjela stipendija vrši se na osnovi ukupno ostvarenih bodova prema članku 9. i 10. Pravilnika.
Redoslijedna lista svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima objavit će se na oglasnoj ploči Županijskog poglavarstva, web stranicama županije i svih srednjih škola na području Županije.
Učenici i studenti kojima će stipendije biti odobrene, biti će pozvani radi zaključivanja ugovora.
6. Stipendije će se isplaćivati za sve mjesece u 2009. godini.
Korisnik stipendije gubi pravo na isplatu stipendije:
– ako prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena,
– ako se ne upiše u višu godinu školovanja,
– student – apsolvent, ako ne diplomira u apsolventskom roku (utvrđenom Statutom fakulteta).
7. Sve isplaćene stipendije u pravilu se ne vraćaju, osim u slučaju ako učenik-student:
– svojevoljno prekine školovanje,
– ne završi s uspjehom školsku godinu, tj. ne stekne uvjete za upis u novu školsku godinu, odnosno slijedeći semestar,
– odbije ponuđeno zaposlenje na području Krapinsko-zagorske županije,
– u roku 3 mjeseca nakon završenog školovanja ne podnese dokaz da se zaposlio na području Krapinsko-zagorske županije, odnosno dokaz o nastavku školovanja (za učenike).
8. Svi uvjeti i međusobna prava i obveze između korisnika stipendije i Županije, regulirat će se ugovorom.
III
    
        Zadužuje se Služba za prosvjetu, šport i kulturu, da sukladno članku 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije u roku  8 dana od dana donošenja ovog Zaključka izvrši objavu i provedbu natječaja.
 
IV
            Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, na oglasnim pločama Županijskog poglavarstva, svih srednjih škola na području Županije, višekrtanim emitiranjem preko svih radio postaja u Županiji,  objavom u barem jednom javnom glasilu i na web stranicama Županije.
                                                                                 
 
Ž U P A N I C A
Sonja Borovčak