Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. siječnja 2010.

Redosljednu listu za učeničke i studentske stipednije  možete preuzeti ispod teksta.
 
 
R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
   Ž U P A N
KLASA: 604-02/10-01/01
URBROJ: 2140/1-09-10-2
Krapina, 19.01.10.
 
            Na temelju članka 4. i 5. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 30/2009.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 13/01, 5/06, 11/06 (pročišćeni tekst), 14/09), Župan Krapinsko-zagorske županije donosi
 
Z A K L J U Č A K
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima
srednjih škola i studentima za kalendarsku godinu 2010.
 
I
Raspisuje se natječaj za:
 
1.  28 stipendija učenicima srednjih škola, po 400,00 kn mjesečno.
2.  28 studentskih stipendija, po 600,00 kn mjesečno.
 
II
1.  Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji imaju prebivalište na području Županije i koji nisu korisnici stipendije ili novčane pomoći odobrene od strane općina i gradova Krapinsko-zagorske županije ili drugih državnih tijela, te ispunjavaju slijedeće uvjete:
1.1.  učenici:
–   da su redoviti učenici srednje škole, te da im je prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno 8. razreda osnovne škole, najmanje slijedeći:
a) za učenike koji se školuju za zanimanja od prioritetnog interesa za županiju 2,80
b) za sve ostale učenike 4,01
– da su državljani Republike Hrvatske
1.2. studenti:
– da su redoviti studenti
– da su državljani Republike Hrvatske
2.  Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu, a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.
3.  Zahtjevi se dostavljaju Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, mlade i udruge, Magistratska 1, Krapina, osobno ili preporučeno poštom.
4.  Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu, kojeg zainteresirani učenici – studenti mogu dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, mlade i udruge Krapina, Magistratska 1 ili na web stranicama Krapinsko zagorske županije;
Zahtjevu treba priložiti sljedeću dokumentaciju:
4.1. potvrdu škole – fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2009/10. godini, s obveznim navođenjem godine školovanja – studija i struke
4.2. preslike svjedodžbe ili indexa zadnje godine završenog školovanja, a studenti i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita
4.3. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju, zadnje godine završenog školovanja
4.4.  izjavu roditelja o članovima obitelji (na posebnom obrascu, kojeg na zahtjev zainteresirani dobiju u Upravnom odjelu ili na webu Županije)
4.5.  službene potvrde – podatke o prihodima svih članova obitelji za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu objave natječaja u javnom glasilu (prema uputama iz obrasca Upravnog odjela na poleđini obrasca izjave roditelja o članovima zajedničkog domaćinstva)
4.6. ostalu dokumentaciju – službene potvrde kojima podnositelj zahtjeva dokazuje otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji (djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca invalida rada i vojnih i civilnih invalida rata, djeca bez oba roditelja, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, samohrani roditelji, broj ostalih članova obitelji koji se istovremeno školuju i djeca s teškoćama u razvoju u obitelji)
4.7. domovnicu, preslik
4.8. izjavu učenika – studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju ili novčanu pomoć
 
5.  Sve primljene zahtjeve kojima će biti obavezno priložena dokumentacija iz točke 4.1. – 4.8., rješavat će Upravni odjel, putem Povjerenstva za stipendije – imenovano od strane Župana, na temelju kriterija iz Pravilnika.
 
Izbor stipendista – dodjela stipendija vrši se na osnovi ukupno ostvarenih bodova prema članku 10. i 11. Pravilnika.
 
Redoslijedna lista svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Županije i oglasnim pločama svih srednjih škola na području Županije.
Učenici i studenti kojima će stipendije biti odobrene, biti će obaviješteni o danu i mjestu zaključivanja ugovora o stipendiji.
 
6. Stipendije će se isplaćivati za sve mjesece u 2010. godini.
Korisnik stipendije gubi pravo na isplatu stipendije:
– ako prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena,
– ako se ne upiše u višu godinu školovanja,
– student – apsolvent, ako ne diplomira u apsolventskom roku (utvrđenom Statutom fakulteta).
 
7. Sve isplaćene stipendije u pravilu se ne vraćaju, osim u slučaju ako učenik-student:
– svojevoljno prekine školovanje,
– ne završi s uspjehom školsku godinu, tj. ne stekne uvjete za upis u novu školsku godinu, odnosno sljedeći semestar,
– odbije ponuđeno zaposlenje na području Krapinsko-zagorske županije,
– u roku 3 mjeseca nakon završenog školovanja ne podnese dokaz da se zaposlio na području Krapinsko-zagorske županije, odnosno dokaz o nastavku školovanja (za učenike).
 
8. Svi uvjeti i međusobna prava i obveze između korisnika stipendije i Županije, regulirat će se ugovorom.
 
III
    Zadužuje se Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, mlade i udruge, da sukladno članku 5. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije u roku  8 dana od dana donošenja ovog Zaključka izvrši objavu i provedbu natječaja.
 
IV
    Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, na oglasnoj ploči Županije, svih srednjih škola na području Županije, višekrtanim emitiranjem preko svih radio postaja u Županiji,  objavom u barem jednom javnom glasilu i na web stranici Županije.
                                                                                
ŽUPAN
Mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić