Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. studenoga 2017.

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 604-02/17-01/22
URBROJ: 2140/1-02-16-10
Krapina, 15. studenoga 2017.

Na temelju članka 3. i članka 17. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 28/16.)  i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ( (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 13/01., 5/06., 11/06.,14/09., 11/13. i 26/13. pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K L J U Č A K

o dodjeli stipendija redovitim učenicima srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije za školsku 2017./2018. godinu

I.

Prema utvrđenoj Redoslijednoj listi za učeničke stipendije u :

A kategoriji:  od rednog broja 1 do rednog broja 94, pravo na stipendiju ostvaruju podnositelji zahtjeva od rednog broja 1 do rednog broja 20 uključivo i to u mjesečnom iznosu od 400,00 kn,

B kategoriji: od rednog broja 1 do rednog broja 134, pravo na stipendiju ostvaruju podnositelji zahtjeva od rednog broja 1 do rednog broja 21 uključivo i to u mjesečnom iznosu od 400,00 kn,

C kategoriji: od rednog broja 1 do rednog broja 19, pravo na stipendiju ostvaruju podnositelji zahtjeva od rednog broja 1 do rednog broja 19 uključivo i to u mjesečnom iznosu od 400,00 kn.

II.

Redoslijedne liste objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranci Županije.

III.

Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije», na oglasnoj ploči Županije i na web stranici Županije.

ŽUPAN
Željko Kolar

 

INFORMACIJA O REZULTATIMA PROVEDENOG NATJEČAJA ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENDIJA KZŽ ZA ŠKOLSKU GODINU 2017/2018.

 Sukladno članku  4. Pravilnika o uvjetima,  kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 28/2016. ) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 13/01, 5/06, 11/06, 14/09, 11/13 i 26/13. – pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, donio je dana 06. listopada 2017. godine, Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku  2017./2018. godinu (Klasa: 604-02/17-01/22, Urbroj: 2140/01-02-17-2) i to:

A – 20 stipendija za nadarene učenike u iznosu od 400,00 kn mjesečno,

B – 20 stipendija za učenike po socijalnom kriteriju u iznosu od 400,00 kn mjesečno,

C – stipendije za učenike koji su školske godine 2017./2018. upisali 1. razred nekog od deficitarnih zanimanja, u iznosu od 400,00 kn mjesečno

Zaključak je objavljen na oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije, u „Službenom glasniku“ KZŽ i na web stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Rok za natječaj bio je otvoren od 09. 10. 2017. do 23. 10. 2017.

Na natječaj je u roku pristiglo:

A kategorija – 94 zahtjeva

B kategorija – 132 zahtjeva

C kategorija – 19 zahtjeva

Van roka je pristiglo 7 zahtjeva. Također, 14 zahtjeva za učeničke stipendije nije ispunjavalo uvjete iz natječaja, te stoga nisu mogli ući u obradu.

Nakon obrade i bodovanja valjanih zahtjeva, Povjerenstvo za dodjelu učeničkih stipendija KZŽ utvrdilo je redoslijedne liste za učeničke stipendije koje je potvrdilo nadležno tijelo zaključkom i koje se daju zainteresiranoj javnosti na uvid i znanje.

 

Liste u prilogu.

 

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 604-02/17-01/22
URBROJ: 2140/01-02-17-2
Krapina, 06. listopada 2017.

Na temelju članka 4. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 28/16 i 32/17.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), Župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K L J U Č A K
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija redovitim učenicima
srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije za školsku godinu 2017./2018.

I

Raspisuje se natječaj za učeničke stipendije u sljedeće tri kategorije:

 • A -20 stipendija za nadarene učenike – u iznosu od 400,00 kn mjesečno;
 • B – 20 stipendija za učenike po socijalnom kriteriju – u iznosu od 400,00 kn mjesečno;
 • C – stipendije za učenike koji su školske godine 2017/18. upisali 1. razred nekog od  deficitarnih zanimanja – u iznosu od 400,00  kn;

 Učenici mogu podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije samo u jednoj kategoriji.

II

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u A kategoriji (nadareni učenici ) imaju: učenici s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za osmi razred osnovne škole od najmanje 4,70.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u B kategoriji (učenici ) imaju: učenici s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za osmi razred osnovne škole od najmanje 2,80.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u  C kategoriji (učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja) imaju: učenici koji su školske godine 2017./18. upisali 1. razred jednog od sljedećih obrazovnih programa: zidar, tesar, monter suhe gradnje, stolar, tokar i bravar.

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja i istječe 23.10.2017., a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Zahtjevi se dostavljaju Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Magistratska 1, Krapina, osobno ili preporučeno poštom.

Zahtjevi se podnose na posebnim obrascima, koje zainteresirani učenici – studenti mogu dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,  Krapina, Magistratska 1. ili preuzeti s web stranica: www.kzz.hr;

Zahtjevu  za dodjelu učeničke stipendije prilaže se dokumentacija:

A – stipendije za nadarene učenike:

 • preslika domovnice ili osobne iskaznice,
 • potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,
 • izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu Upravnog odjela),
 • preslika svjedodžbe prethodno završenog razreda srednje škole, odnosno za učenike prvog razreda srednje škole, preslika svjedodžbe osmog razreda osnovne škole,
 • dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava  nadležnih Agencija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a zadnje godine završenog školovanja,
 • ostalu dokumentaciju kojem se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva,

B – stipendije za učenike po socijalnom kriteriju:

 • preslika domovnice ili osobne iskaznice,
 • potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,
 • izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu Upravnog odjela),
 • preslika svjedodžbe prethodno završenog razreda srednje škole, odnosno za učenike prvog razreda srednje škole, preslika svjedodžbe osmog razreda osnovne škole,
 • izjavu o članovima kućanstva (na obrascu Upravnog odjela),
 • službene potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu objave natječaja u javnom glasilu (prema uputama iz obrasca Upravnog odjela),
 • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja kućanstva prema kriterijima  iz Pravilnika,

 C – stipendije za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja

 • preslika domovnice ili osobne iskaznice,
 • potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,
 • izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na   posebnom obrascu Upravnog odjela,

Pod ostalom dokumentacijom kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva, podrazumijeva se dostava službenih potvrda kojima podnositelj zahtjeva dokazuje da učenik ili kućanstvo u kojem živi: ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu; da je dijete smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; da je dijete zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; da je dijete civilnih invalida  sa 80% do 100% oštećenja organizam; da je dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi; da je dijete hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata; da je dijete samohranih roditelja; da u obitelji ima ostalih članova koji se istovremeno školuju; da jest učenik/student s poteškoćama ili da u obitelji ima djeca s teškoćama.

Sve primljene zahtjeve kojima će biti priložena potrebna dokumentacija obrađivat će Upravni odjel, putem Povjerenstva za stipendije – koje je imenovano od strane Župana, na temelju kriterija iz Pravilnika.

Izbor stipendista – dodjela stipendija vrši se na osnovi ukupno ostvarenih bodova prema članku 12., 13. i 14. Pravilnika.

U slučaju da više kandidata ostvari isti broj bodova kao i kandidat na dvadesetom mjestu redoslijedne liste, pravo na stipendiju ostvaruju svi.

Redoslijedne liste svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Županije.

Učenici kojima se odobre stipendije, bit će pozvani radi zaključivanja ugovora.

Stipendije će se isplaćivati od početka pa do kraja nastavne godine u 10 mjesečnih anuiteta.

Korisnik stipendije gubi pravo na isplatu stipendije, ako svojevoljno prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena.

Svi uvjeti i međusobna prava i obveze između korisnika stipendije i Županije regulirat će se ugovorom.

III

Zadužuje se Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, da sukladno članku 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije, u roku  8 dana od dana donošenja ovog Zaključka izvrši objavu i provedbu natječaja.

IV

Izrazi koji se koriste u ovome dokumentu i koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

V

Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, na oglasnoj ploči Županije i na web stranici Županije.

ŽUPAN
Željko Kolar