Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za energetsku učinkovitost na stambenim objektima

Datum objave: 31. srpnja 2012.

Odluku o odabiru korisnika sredstava možete preuzeti ispod teksta.

Upravni odjel za gospodarstvo i financije
KLASA: 310-01/12-01/13
URBROJ:2140/01-02/12-03
Krapina, 27. srpnja 2012.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

raspisuje

NATJEČAJ

za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Krapinsko-zagorske županije u sufinanciranju

 

MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA STAMBENIM OBJEKTIMA FIZIČKIH OSOBA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2012. GODINU

 

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Krapinsko-zagorske županije i jedinica lokalne samouprave u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Krapinsko-zagorske županije. Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se subvencioniraju Natječajem smatraju se isključivo vanjska stolarija i termo fasada karakteristika opisanih u Pravilniku o poticanju mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2012. g. (dalje u tekstu: Pravilnik). Pravilnik se nalazi na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr i na internetskim stranicama Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske www.regea.org .

Cilj Natječaja je sufinanciranje 10 objekata, od toga 5 objekata na kojima bi se s 23% ukupne vrijednosti sa PDV-om do maksimalnih 18.000,00 kuna subvencionirala izgradnja/sanacija vanjske ovojnice te 5 objekata na kojima bi se s 30% ukupne vrijednosti sa PDV-om do maksimalnih 12.000,00 kuna subvencionirala ugradnja/promjena vanjske stolarije s energetski učinkovitim rješenjem.

Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati isključivo za troškove nabave i ugradnje nastale nakon datuma javne objave Natječaja.

2. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na korištenje sredstava sukladno Natječaju, mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koji se raspisuje Natječaj (dalje u tekstu: Korisnici sredstava

3. UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJAVATI

Uvjeti koje Podnositelji prijava moraju udovoljavati kako bi ostvariti nepovratna novčana sredstva:

• punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije;

• objekt na kojemu se planira izgradnja/sanacija toplinske ovojnice ili ugradnja/promjena vanjske stolarije mora se nalaziti na području Krapinsko-zagorske županije;

• posjedovanje dokaza o vlasništvu nad objektom na kojem se planira izgradnja/sanacija toplinske ovojnice ili ugradnja/promjena vanjske stolarije, te prijavljeno prebivalište na adresi na kojem se planira izgradnja/sanacija toplinske ovojnice ili ugradnja/promjena vanjske stolarije (izuzetak su novogradnje gdje nije moguće imati prebivalište u objektu koji nije dovršen, već je dovoljan vlasnički list o građevinskom zemljištu);

• posjedovanje odgovarajućeg akta kojim se dopušta građenje za objekt na koji se planira izgradnja/sanacija toplinske ovojnice ili ugradnja/promjena vanjske stolarije;

• prihvaćanje općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju mjera za koje se odobravaju sredstva Krapinsko-zagorske županije sukladno Natječaju (opći uvjeti nalaze se na internetskoj stranici www.regea.org).

4. UVJETI PRIJAVE NA NATJEČAJ – POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji prijave na Natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

4.1. ZA POSTOJEĆE GRAĐEVINE:

• potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti;

• presliku osobne iskaznice;

• presliku vlasničkog lista za objekt;

• presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta ili dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. g., a za objekte za koje do 1. listopada 2007. g. nije izdana građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti ili potvrdu glavnog projekta;

• ukoliko se radi o izgradnji/sanaciji toplinske ovojnice potrebno je mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Krapini, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske odnosno Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, a vezano za boju fasade, sve u skladu s točkom 1. Pravilnika i točkom 8. ovog Natječaja;

• uvjerenje o prebivalištu.

4.2 ZA NOVOGRADNJU

• potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti;

• presliku osobne iskaznice;

• presliku vlasničkog lista za građevinsko zemljište na kojem se objekt gradi;

• rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti ili potvrdu glavnog projekta;

• ukoliko se radi o izgradnji toplinske ovojnice potrebno je mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, a vezano za boju fasade, sve u skladu s točkom 1. Pravilnika i točkom 8. ovog Natječaja.

Podnositelj prijave može se prijaviti istovremeno za izgradnju/sanaciju fasade i ugradnju/promjenu vanjske stolarije, ali je za svaku mjeru dužan napraviti zasebnu prijavu.

5. NAČIN DOSTAVE, VRIJEME I MJESTO PRIJAVE

Prijava se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom ponuditelja, na adresu:

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Magistratska 1

49000 Krapina

uz naznaku: POTICANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA STAMBENIM OBJEKTIMA FIZIČKIH OSOBA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2012. GODINU – Ne otvaraj.

Rok za dostavu prijava je 01. rujna 2012. godine .

Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka navedenog roka kao i prijave koje se ne odnose na predmet Natječaja, neće se razmatrati.

6. OBRADA PRIJAVA

Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava te odabir 30 kućanstava provest će Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Krapinsko-zagorske županije i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj dodijeljenih bodova. Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava donijet će župan Krapinsko-zagorske županije o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Natječaja.

7. KRITERIJI ODABIRA KORISNIKA SREDSTAVA

Uz zadovoljenje uvjeta prijave na Natječaj, postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i odabir korisnika sredstava vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prema kriterijima iz Pravilnika.

Sve podnesene prijave na Natječaj predmet su provjere. Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se obzirom na broj dodijeljenih bodova za 10 kućanstva s najvećim brojem dodijeljenih bodova.

Ukoliko Krapinsko-zagorska županija tijekom Natječaja ne zaprimi dovoljan broj važećih prijava za pojedini model poboljšanja energetske učinkovitosti objekta za koji su osigurana sredstva, Povjerenstvo će povećati broj korisnika sredstava za drugi model ovisno o broju pristiglih prijava za pojedini model.

Ukupan broj korisnika sredstava neće prelaziti 10.

8. ISPLATA SREDSTAVA

Na osnovu Odluke o izboru korisnika sredstava, Krapinsko-zagorska županija će svim odabranim korisnicima izdati Vrijednosni kupon. Nakon izvedene izgradnje/sanacije toplinske ovojnice ili ugradnje/promjene vanjske stolarije potrebno je predati Vrijednosni kupon izvođaču radova koji je dužan umanjiti iznos računa za 23% ukupne vrijednosti (s PDV-om) do najviše 18.000,00 kuna za izgradnju/sanaciju toplinske ovojnice te za 30% ukupne vrijednosti (s PDV-om) ili do najviše 12.000,00 kuna za ugradnju/zamjenu vanjske stolarije. Taj dio troška izvođač radova će na računu naznačiti kao subvenciju Krapinsko-zagorske županije i ona će biti uplaćena na žiro račun izvođača radova po:

• predanom zahtjevu za povrat sredstava,

• dostavljenim računima,

• predanom zapisniku o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača radova da su materijal/oprema ugrađeni prema uputama proizvođača,

• predanom popunjenom i ovjerenom garantnom listu za materijal/opremu i radove,

• dostavi certifikata za materijal/opremu,

• primitku zapisnika o provedenom očevidu Agencije, u roku od 30 dana od zaprimanja navedene dokumentacije.

Proces provedbe mjera energetske učinkovitosti nadgledat će i pratiti stručne službe ili ovlašteni stručnjaci Krapinsko-zagorske županije ili Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske kojima je odabrani korisnik dužan dati na uvid prijavnu dokumentaciju u originalu.

Prihvatljivi troškovi odnose se na troškove nabave materijala/opreme i izvođenje potrebnih radova na izgradnji/sanaciji toplinske ovojnice i ugradnji/promjeni vanjske stolarije nastalih nakon datuma javne objave Natječaja.

Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se subvencioniraju Natječajem smatraju se isključivo sljedeće:

a) Vanjska stolarija sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama:

• U<1,1 W/m2K za prozorsko staklo;

• U<1,4 W/m2K za okvir prozora;

• U<2,2 W/m2K za ulazna vrata;

• U<1,8 W/m2K za velike staklene stijene;

• Stupanj zrakotjesnosti 3.

b) Termo fasada sljedećih minimalnih karakteristika:

• Izolacija s minimalno 10 cm mineralne vune ili EPS-a;

• Boja fasade treba biti usklađena s tradicionalnom lokalnom arhitekturom, izbjegavajući trend jarkih (uključujući i reflektirajućih) neadekvatnih kolorita. Kod zaštićenih objekata potrebno je uvažiti smjernice i mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Krapini, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a za ostale objekte smjernice i mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.

Natječajem nije propisan proizvođač opreme niti izvođač radova.

Odabrani korisnik sredstava dužan se najkasnije u roku od 7 dana očitovati se o prihvaćanju mjere iz Natječaja za koju se prijavio te je istu obvezan realizirati i predati Zahtjev za povrat sredstava najkasnije 30. dana od dana izdavanja vrijednosnog kupona. Ukoliko se ne očituje u definiranim rokovima smatrat će se da je odustao od provedbe mjere te mora vratiti vrijednosni kupon, i onemogućeno mu je sudjelovanje na natječajima tijekom slijedećih godinu dana. Sukladno listi prednosti za dodjelu sredstava odabrati će se prvi idući podnositelj prijave koji će biti obvezan mjeru provesti sukladno gore navedenim rokovima.

9. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Natječaj objavljen je i na službenim internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr te Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske www.regea.org. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, podnositelj prijave daje odobrenje Krapinsko-zagorskoj županiji da osnovne podatke o podnositelju prijave i o ponuđenom projektu objavi na službenim internetskim stranicama te u drugim izvještajima.

Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje može se dobiti na internet stranici Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske www.regea.org, internet stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr te u Krapinsko-zagorskoj županiji u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na internet stranici Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske www.regea.org., na internet stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr, u Krapinsko-zagorskoj županiji u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije te na info telefonima 01/3098315 i 049/329205 ili e-poštom: info@regea.org