Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za izbor komunikativnog slogana turističke destinacije Krapinsko-zagorske županije

Datum objave: 5. veljače 2010.

  
 
KLASA: 334-01/10-01/02
URBROJ: 2140/01-09-10-3
Krapina, 05. veljače 2010.
 
 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA – ŽUPAN
 
r a s p i s u j e
 
JAVNI I ANONIMNI NATJEČAJ
ZA IZBOR KOMUNIKATIVNOG SLOGANA TURISTIČKE DESTINACIJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
 
 
1. OPĆI UVJETI
1.1.  Svrha i cilj natječaja je izbor komunikativnog slogana turističke destinacije Krapinsko-zagorske županije.
1.3. Od slogana se traži jasna i izražajna komunikacija jedinstvene i prepoznatljive ideje, koja će u skladu s «Brand strategijom» i «Knjigom standarda» Krapinsko-zagorsku županiju učiniti prepoznatljivom turističkom destinacijom.
1.4. Slogan treba uzeti u obzir karakteristike već prepoznatljivog vizualnog identiteta Krapinsko-zagorske županije («logotipa»), karakteristike Krapinsko-zagorske županije kao turističke destinacije odnosno druge specifičnosti.
1.5. Natječajni rad treba sadržavati:
– slogan,
– slogan treba prezentirati na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku te prikazati standard međusobnog odnosa postojećeg logotipa i slogana.
1.6. Natječaj je otvoren za sve pravne i fizičke osobe.
1.7. Članovi Povjerenstva za odabir, te članovi njihovih užih obitelji nemaju pravo sudjelovanja u ovom natječaju.
1.8. Natječaj će se objaviti na web stranici Krapinsko – zagorske županije
 
2. DOKUMENTACIJA
2.1. Natjecateljima je na raspolaganju slijedeća dokumentacija: «Brand strategija» i «Knjiga standarda».
2.2. Dokumentacija je dostupna na web stranici Krapinsko – zagorske županije
i to «Brand strategija» na
i «Knjiga standarda» na
2. 3. Dodatne obavijesti mogu se dobiti u Odsjeku za europske integracije i promociju županije. Kontakt osobe su: Ana Pavić – tel. 049/300-443 ili 091/329-2120, i Nataša Hlaban – tel. 049/329-221 ili  091/329-3357.
 
3. ROKOVI
3.1.   Rok za dostavu natječajnog rada je 18. veljače 2010. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
3.2.   Natječajni radovi predaju se preporučeno poštom (međutim,  tada sam autor snosi rizik da natječajni rad ne stigne do vremena naznačenog za dostavu natječajnih radova) ili neposredno u pisarnici Krapinsko-zagorske županije na adresi: Krapina, Magistratska 1 do 14,30 sati svakoga radnoga dana, kao anonimni i to na slijedeći način:
– u jednoj zatvorenoj omotnici s naznakom «NATJEČAJ – SLOGAN – NE OTVARATI» na kojoj je označena šifra autora, dostavlja se natječajni rad, anonimno, odnosno pod šifrom (bez imena i oznaka autora). Natječajni rad mora biti označen svojom šifrom.
– u drugoj zatvorenoj omotnici, priloženoj uz prvu omotnicu, s naznakom «NATJEČAJ – SLOGAN – PODACI O AUTORU – NE OTVARATI» i označenoj istom šifrom, dostavljaju se podaci o autoru (ime i prezime ili naziv tvrtke, OIB, adresa, telefonski broj i broj žiro – računa i naznaku banke u kojoj je otvoren).
3.3. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.
 
4. OCJENJIVANJE
4.1. Prispjele natječajne radove ocijenit će Povjerenstvo za  odabir u roku od 30 dana od dana isteka natječajnog roka.
4.2. Ukoliko kvaliteta pristiglih radova bude zadovoljavajuća, Povjerenstvo će utvrditi prijedlog za odabir najboljeg komunikativnog slogana.
4.3. Ako Povjerenstvo ocijeni da niti jedan od prispjelih natječajnih radova ne udovoljava zahtjevima iz natječaja, Krapinsko-zagorska županija zadržava pravo da ne izvrši odabir, o čemu će svi sudionici natječaja biti obaviješteni  pisanim putem.
 
5. ODABIR I NAGRADE
5.1. Župan Krapinsko-zagorske županije će, na prijedlog Povjerenstva za odabir, donijeti Odluku o prvonagrađenom radu za izbor komunikativnog slogana turističke destinacije Krapinsko-zagorske županije.
5.2. Župan se obavezuje dodijeliti iznos od 5.000,00 KN neto za prvonagrađeni rad.
5.3. Dodjelom nagrade Krapinsko-zagorska županija postaje vlasnikom autorskih prava prvonagrađenog rada i može s njima raspolagati bez posebnih dodatnih ugovora s autorom.
5.4. Natječajne radove koji ne budu izabrani, Krapinsko-zagorska županija vratiti će autorima, sudionicima natječaja, na njihov zahtjev.
 
 
                                                                                              Ž U P A N
 
                                                                                  Mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić