Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za ostvarivanje potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi

Datum objave: 30. listopada 2012.

            ŽUPAN

KLASA: 320-01/12-01/116

URBROJ: 2140/01-02-12-3

Krapina, 25.listopad 2012.

Na temelju članka 6. stavak 1. Pravilnika o ostvarivanju potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 5/10, i 21/12) i Zaključka o raspisivanju natječaja za ostvarivanje potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi za 2012. godinu (KLASA: 320-01/12-01/116, URBROJ: 2140/01-02-12-2, od 25. listopada 2012. godine), obnašateljica dužnosti župana- zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije objavljuje:

N A T J E Č A J

za ostvarivanje potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2012. godinu 

1. Predmet natječaja je prikupljanje ponuda temeljem Pravilnika o ostvarivanju potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 5/10 i 21/12)

2. Cilj natječaja je unapređenje rada poljoprivrednih udruga glede bolje opremljenosti, organiziranosti, te konkurentnosti u odnosu na uvjete koji vladaju na tržištu.

3. Korisnici potpora su udruge upisane u registar udruga u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, koje broje najmanje sedam članova, s time da više od polovica članova udruge nije vezana krvnim srodstvom u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, nisu bračni ili izvanbračni drugovi ili srodnici po tazbini do drugog stupnja, imaju sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, a ispunjavaju i druge uvjete propisane ovim Pravilnikom

4. Na natječaj se prijavljuju „Projekti“ koju čine cjelokupne, sveobuhvatne investicijske aktivnosti udruge koji se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za dodjelu potpore.

„Ulaganje“ je prihvatljiv dio projekta za koji se traži potpora putem Natječaja.

5. Finaciranje projekta udruga vršiti će se na temelju utvrđenih kriterija u prihvatljive troškove za dodjelu potpore ulaze:

a) ulaganje u opremu i poljoprivrednu mehanizaciju za poboljšanje uvjeta u

poljoprivrednoj proizvodnji;

b) ulaganje u opremu za skladištenje, čuvanje i preradu poljoprivrednih proizvoda;

c) marketinška priprema poljoprivrednih proizvoda;

d) nastup na sajmovima i izložbama unutar Republike Hrvatske i EU.

6. Kupnja nove i rabljene opreme i poljoprivredne mehanizacije od dobavljača dokazuje

se kupoprodajnim ugovorima, računima i potvrdama o izvršenom plaćanju, a za kupnju koja je u pripremi predračunima od dobavljača.

Krapinsko-zagorska županija sufinancirati će do 50% ulaganja i maksimalno do 30.000,00 kuna po udruzi.

7. Projekt udruge obavezno mora biti sufinanciran od strane samih korisnika, i/ili jedinica lokalne samouprave, i/ili drugih izvora financiranja.

8. Na natječaj se mogu prijaviti projekti koji su u toku i /ili će biti provedeni do kraja tekuće godine.

9. Rok za podnošenje zahtjeva je do 20. studenog 2012. godine.

10. U razmatranje se neće uzeti zahtjevi koji su zakašnjeli i nisu u skladu s Pravilnikom o ostvarivanju potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi.

11. Konačnu odluku o odabiru projekta donosi župan Krapinsko-zagorske županije na prijedlog Povjerenstva za odobravanje sredstava za dodjelu potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi u Krapinsko-zagorskoj županiji.

12. Krapinsko-zagorska županija s nositeljima odobrenih projekta potpisuje Ugovor o sufinanciranju projekata.

13. Sudionici natječaja biti će pisanim putem obaviješteni o rezultatima Natječaja.

14. Uz zahtjev prilaže se sljedeća dokumentacija:

– Obrazac zahtjeva „KZŽ 11/1. 2012.“;

– Preslika Rješenja o upisu udruge u Registar udruga u Uredu državne uprave Krapinsko-zagorske županije,

– Preslika žiro – računa udruge,

– Službeni popis članova udruge s njihovim adresama i telefonskim brojevima,

– Zapisnik s posljednje redovne održane skupštine udruge ili izvanredne ukoliko je bila održana,

– Program rada udruge za 2012. godinu ovjeren od strane predsjednika udruge,

– Mišljenje područnog odjela Poljoprivredne savjetodavne službe o radu udruge,

– Ugovor o sufinanciranju projekta i/ili Izjavu o samofinanciranju projekta ovjereno od strane javnog bilježnika,

– Kopiju ugovora, računa i dokaza o plaćanju računa za projekte koji su realizirani, a za projekte koji će biti realizirani do kraja tekuće godine predračuni, odnosno ponude,

– Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja koju izdaje nadležni ured Porezne uprave Ministarstva financija ne stariji od 30 dana na dan podnošenje prijave.

15. Sve obavijesti kao i obrazac mogu se dobiti u Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravni odjel za poljoprivredu ili na telefon 049 329-084.

16. Obrazac za prijavu projekta i prilozi se dostavljaju isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i adresu pošiljatelja i istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu,

Magistratska 1

49 000 KRAPINA

s naznakom za natječaj –

„Za ostvarivanje potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi u Krapinsko-zagorskoj županiji “

– NE OTVARATI –

 

 

                                                                               OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI ŽUPANA –

                                                                                            ZAMJENICA ŽUPANA

                                                                                                 Sonja Borovčak