Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. veljače 2018.

ŽUPAN

KLASA: 320-01/18-01/25
URBROJ: 2140/01-02-18-2

Krapina, 26. veljače 2018.

 Na temelju članka 34., stavka 1. Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 1/18), te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

NATJEČAJ

 za potporu za uzgoj zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini 


1. Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za uzgoj zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja  poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 1/18) koji je usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352/9, 24.12.2013.).

2. Prihvatljivi korisnici su: poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

           Korisnik se mora baviti primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda

3. Uvjeti prihvatljivosti:

a) Poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji,

b) Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva,

c) Korisnik mora biti uzgajivač zagorskih purana te mora imati upisane zagorske purane u JRDŽ,

d)  Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2018. godine,

e)  Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske,

f)  Korisnik mora imati izvršene obveze temeljem Ugovora sklopljenih s Krapinsko-zagorskom županijom u okviru provođenja Pravilnika 1. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 5/17 i 18/17) i Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 2/17 i 18/17).

g) Korisnik mora izvršiti odabir pojedinih kljunova u matična jata, prstenovanje i upis istih u JRDŽ po njihovom izrastu, a sukladno broju prijavljenih novo izvaljenih purića u prijavi:

  • Od 100 do 200 purića – 2 matična jata
  • Od 201 do 300 purića – 3 matična jata
  • Od 301 do 400 purića – 4 matična jata
  • Od 401 do 500 purića – 5 matičnih jata

4. Prihvatljive aktivnosti odnose se na potporu po kljunu novo izvaljenih purića upisanih u JRDŽ.

5. Iznos i udio potpora:

Visina potpore po kljunu novo izvaljenih purića upisanih u JRDŽ iznosi 100,00 kuna po  kljunu, a maksimalno do 50.000,00 kuna.

Za dodjelu potpore po kljunu minimalan broj novo izvaljenih purića upisanih u JRDŽ na poljoprivrednom gospodarstvu mora biti 100 kljunova.

6. Način i uvjeti podnošenja Zahtjeva za potporu

Zahtjevi za potporu podnose se na popunjenim službenim obrascima s utvrđenom obveznom dokumentacijom koja se prilaže uz Zahtjev za potporu. Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1, 49000 Krapina ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi). Obrasci za prijavu na Natječaj ne smiju se ni na koji način mijenjati.

Zahtjev za potporu s obveznom dokumentacijom dostavlja se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1, 49 000 Krapina s naznakom za Natječaj za potporu za uzgoj zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini

-NE OTVARATI-

 7. Detaljne upute o postupku obrade Zahtjeva za potporu i donošenju Odluke nalaze se u Pravilniku. 

8.  Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu teče od dana objave natječaja i traje do 28. ožujka 2018. godine.

ŽUPAN

Željko Kolar