Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. ožujka 2014.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti održat će se 11. travnja 2014. godine (petak) s početkom u 8,00 sati u zgradi Krapinsko-zagorske županije u Krapini, Magistratska 1, u sali za sastanke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

KLASA: 112-02/14-01/03

URBROJ: 2140/01-04-14-01

Krapina, 18. ožujka 2014.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), v.d. pročelnika Ureda župana, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Krapinsko-zagorsku županiju,

Ured župana na radno mjesto

– savjetnik za odnose s javnošću i protokol – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist društvene (politologija, novinarstvo ili sociologija) ili

humanističke (filozofija struke),

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– položen državni stručni ispit,

– znanje rada na osobnom računalu.

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Za radno mjesto obavezan je probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteno u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje u tekstu: ZSN).

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili preslika osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome, uvjerenja ili potvrde),

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji,

– dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 3 godine na odgovarajućim poslovima (izvornik ili preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca ili drugo, iz kojeg mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje 3 godine na poslovima tražene stručne spreme i struke),

– dokaz o znanju engleskog jezika (izvornik ili preslika potvrde, uvjerenja i sl.)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. st. 1 ZSN, ne starije od 6 mjeseci od dana objave Natječaja u “Narodnim novinama” (izvornik ili preslik),

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (izvornik ili preslika svjedodžbe ili uvjerenja),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo te o tome priložiti dokaze i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, praktičnog rada (provjera znanja rada na osobnom računalu) i intervjua.

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web-stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr (natječaji i javni pozivi) objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te će na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na Natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u “Narodnim novinama”, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Ured župana 49000 Krapina, Magistratska 1, s naznakom: “Natječaj za savjetnika za odnose s javnošću i protokol”.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj i o istome će biti pisano obaviještena.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

v.d. PROČELNIKA

Dubravka Sinković