Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. ožujka 2009.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA: 112-02/09-01/07
URBROJ: 2140/01-08-09-4
Krapina, 13. ožujka 2009.
 
 
NATJEČAJ  ZA PRIJAM U SLUŽBU
U  UPRAVNI  ODJEL  ZA  ZAŠTITU OKOLIŠA
OBJAVLJEN U «NARODNIM NOVINAMA» BROJ 32  OD 13 . OŽUJKA 2009.
 
 
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
– stručni suradnik/ca za zaštitu okoliša
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
                
Opis poslova: Obavlja složene upravne i stručne poslove iz područja zaštite okoliša, sudjeluje u izradi dokumenata koje donosi Županijska skupština i župan iz djelokruga rada Upravnog odjela (izvješće o stanju okoliša, program zaštite okoliša, plan intervencija u zaštiti okoliša, plan gospodarenja otpadom i dr.), sudjeluje u provedbi postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš, procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata i drugih postupaka iz djelokruga rada Upravnog odjela u nadležnosti županije, prati stanje u područjima iz djelokruga rada Upravnog odjela, vodi informacijski sustav zaštite okoliša (registar onečišćenja okoliša i druge baze podataka vezane na praćenje stanja okoliša) te osigurava pristup informacijama iz zaštite okoliša, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
Podaci o plaći: Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta stručnog suradnika, a koji koeficijent, sukladno članku 5.  Odluke o određivanju kriterija za utvrđivanje plaća dužnosnika i djelatnika kojima se sredstva za rad osiguravaju u Županijskome proračunu i naknadi troškova, odnosno izgubljene zarade vijećnicima Županijske skupštine, članovima Županijskog poglavarstva, njihovih radnih tijela i dužnosnicima Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 18/96., 11/97., 3/98., 4/00., 10/02. i 15/06.) iznosi 2,15  i osnovice za izračun plaće, koja iznosi 4.373,64 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:
pisano testiranje,
– provjeru poznavanja rada na osobnom računalu,
– intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju i provjeri poznavanja rada na osobnom računalu.   
 
Pravni  izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru:
1. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» broj 53/91. i 103/96.- Odluka US RH-a),
2. Zakon o zaštiti okoliša («Narodne novine» broj 110/07.).
 
Način obavljanja prethodne provjere
 
Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri povukao prijavu na natječaj.
Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem. Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi Zakona o općem upravnom postupku (10 pitanja) i Zakona o zaštiti okoliša (10 pitanja). Za svaki dio provjere  kandidat može dobiti do 5 bodova, odnosno ukupno maksimalno 10 bodova.
Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisano testiranje traje maksimalno 45.
Nakon pisanog testiranja kandidati će pristupiti provjeri poznavanja rada na osobnom računalu. Provjera traje 10 minuta, a sastoji se u obradi teksta (MS Word) i korištenju  WEB i   e-mail servisa. Za  provjeru  kandidat može dobiti od 1 do 5 bodova.
Intervju se provodi s kandidatima koji su na pisanom testiranju, za svaki dio provjere, ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova (najmanje 2,5 boda iz poznavanja Zakona o općem upravnom postupku i najmanje 2,5 boda iz poznavanja Zakona o zaštiti okoliša), kao i najmanje 3 boda iz provjere poznavanja rada na osobnom računalu.
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Krapinsko – zagorskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju, provjeri poznavanja rada na osobnom računalu i intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja pročelniku Upravnog odjela za zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na  natječaj.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu županici Krapinsko – zagorske županije u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
 
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITI ĆE OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE PRETHODNE PROVJERE NA OVOJ WEB STRANICI I NA OGLASNOJ PLOČI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE.
                                                                                 
P R E D S J E D N I K
Stjepan Bručić, dipl. ing. građ.