Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. ožujka 2013.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete preuzeti ispod teksta.


UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,

KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

KLASA: 112-03/13-01/02

URBROJ: 2140/01-09-13-2

Krapina, 11. ožujak 2013.

Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.) pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko – zagorske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika/vježbenice u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

Prima se vježbenik/vježbenica – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme – u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu za obavljanje slijedećih poslova:

• praćenje i analiza stanja u prosvjeti, kulturi, športu i tehničkoj kulturi te predlaganje poduzimanja mjera s osnova prava i obveza Županije kao osnivača osnovnih i srednjih škola

• predlaganje nacrta programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, športu i tehničkoj kulturi

• izrada nacrta i prijedloga akata iz nadležnosti Upravnog odjela

• obrada zahtjeva za isplatom sredstava koji pristižu u Upravni odjel

• organizacija učeničkih natjecanja,

• primjena odredbi Pravilnika o stipendiranju te obradi zaprimljenih zahtjeva za stipendije

• izrada razno-raznih izvješća resornim ministarstvima

• pisanje određenih mišljenja i procjena iz područja kulture, obavljanje poslova drugih kolega u slučajevima njihove odsutnosti s posla

Opći uvjeti za prijam u službu su:

• punoljetnost,

• hrvatsko državljanstvo,

• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski stručni studij ili specijalistički stručni studij s područja društvenih ili humanističkih znanosti

• bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž ( kraćim od 12 mjeseci)

• znanje rada na osobnom računalu

Na Javni natječaj za prijam u službu vježbenika/vježbenice u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu ( dalje u tekstu: Natječaj) se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se ovom Natječaju koriste za osobe, a u muškom su rodu, odnose se ravnopravno na oba spola.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

• životopis,

• dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili presliku domovnice),

• dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili presliku diplome, uvjerenja ili potvrde),

• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za

• kaznena djela iz čl. 15. st. 1. ZSN, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja u Narodnim novinama (izvornik ili presliku),

• presliku radne knjižice (obavezno stranice s osobnim podacima i svim podacima o radnom stažu).

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijemu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada (provjeru znanja rada na osobnom računalu) i intervjua.

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web stranici Krapinsko – zagorske županije www.kzz.hr (natječaji i javni pozivi), objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te će na istoj web-stranici i na Oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na Natječaj, s obveznim prilozima podnose se na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika/vježbenice u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Krapina, Magistratska 1, s naznakom: «Javni natječaj za prijam vježbenika/vježbenice u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Natječaj i o istome će biti pisano obaviještene. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                               PROČELNIK

                                                                                               Ivan Lamot