Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. siječnja 2013.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG

NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA

U UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

KLASA: 112-02/13-01/01

URBROJ: 2140/01-05-13-3

Krapina, 25. siječnja 2013.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA

U UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

 

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA I IZ KOJEG PODRUČJA TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prima se Viši stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme – za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika određenih Sistematizacijom radnih mjesta u Upravnom odjelu za poljoprivredu Krapinsko – zagorske Županije, mjesto rada Krapina.

1. Opis poslova

Viši stručni suradnik će u Upravnom odjelu za poljoprivredu obavljati slijedeće poslove:

• obavlja srednje složene poslove iz područja bilinogojstva (područje voćarstva, vinogradarstva i vinarstva) te područja ruralnog razvoja,

• prati rad Povjerenstva iz područja biljne proizvodnje i područja ruralnog razvoja,

• sudjeluje u izradi akata iz djelokruga Upravnog odjela za poljoprivredu,

• sudjeluje u organizaciji svih manifestacija iz djelokruga Upravnog odjela,

• surađuje s jedinicama lokalne samouprave, udrugama i zadrugama i drugim pravnim osobama u području poljoprivrede.

2. Podaci o plaći

Plaću radnog mjesta višeg stručnog suradnika čini umnožak koeficijenta za obračun plaće 4,20, sukladno članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko- zagorske županije(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 17/10., 34/10.) i osnovice za obračun plaće, koja iznosi 2.077,19 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

3. Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća

• pisano testiranje,

• provjeru praktičnog rada (provjeru znanja rada na osobnom računalu),

• intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada.

4. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru

• Zakon o poljoprivredi ( Narodne novine“, broj 149/09.,127/10., 50/12. i 120/12.)

• Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda („Narodne novine“,broj 137/12. )

• Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 120/12., 136/12.)

• Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda(„Narodne novine“, broj 139/10.).

Napomena: pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru su i sve možebitne izmjene i dopune propisa iz ove točke 4., a koje će stupiti na snagu nakon objave natječaja u „Narodnim novinama“.

5. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja i sposobnosti započinje pisanim testiranjem. Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi Zakona o poljoprivredi (3 pitanja), Pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda ( 2 pitanja ), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (3 pitanja) i Zakona o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (2 pitanja). Na pisanoj provjeri kandidati mogu ostvariti od 1 do 10 bodova. Svaki točan odgovor nosi 1 bod. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.

Nakon pisanog testiranja kandidati će pristupiti provjeri znanja rada na osobnom računalu. Provjera traje 45 minuta, a sastoji se u obradi teksta (MS Word), izradi proračunskih tablica (MS Excel), izradi prezentacije (MS PowerPoint) i korištenju WEB i e-mail servisa. Za provjeru kandidat može dobiti od 1 do 10 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada.

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Krapinsko – zagorskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata Povjerenstvo dostavlja privremenoj obnašateljici dužnosti pročelnika koja donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Protiv rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu obnašateljici dužnosti župana – zamjenici župana Krapinsko- zagorske županije u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se ovom tekstu koriste za osobe, a u muškom su rodu, odnose se ravnopravno na oba spola.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITI ĆE OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE PRETHODNE PROVJERE NA OVOJ WEB STRANICI I NA OGLASNOJ PLOČI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE.

 

                                                                                        PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                                     Ljiljana Malogorski