Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za prijem u službu vježbenik / vježbenica u UO za gospodarstvo i financije

Datum objave: 15. ožujka 2013.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete preuzeti ispod teksta.

 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I

                FINANCIJE

KLASA: 112-03/13-01/03

URBROJ: 2140/01-04-13-2

Krapina, 11. ožujak 2013.

Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.) v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Krapinsko – zagorske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika/vježbenice u Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Prima se vježbenik/vježbenica – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme – u Upravni odjel za gospodarstvo i financije za obavljanje slijedećih poslova:

• praćenje propisa iz oblasti financija i sustava unutarnjih financijskih kontrola,

• sudjelovanje u izradi prijedloga proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna,

• sudjelovanje u kreiranju proračuna za Upravni odjel za gospodarstvo i financije i suradnja s ostalim Upravnim odjelima Krapinsko – zagorske županije u izradi nacrta proračuna,

• prati i analizira izvršenje proračuna

• organizira i koordinira sustavom unutarnjih financijskih kontrola

• obavlja poslove po nalogu pročelnika

Opći uvjeti za prijam u službu su:

• punoljetnost,

• hrvatsko državljanstvo,

• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

• magistar ili stručni specijalist ekonomske struke

• bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž ( kraćim od 12 mjeseci)

• znanje rada na osobnom računalu

Na Javni natječaj za prijam u službu vježbenika/vježbenice u Upravni odjel za gospodarstvo i financije( dalje u tekstu: Natječaj) se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se ovom Natječaju koriste za osobe, a u muškom su rodu, odnose se ravnopravno na oba spola.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

• životopis,

• dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili presliku domovnice),

• dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili presliku diplome, uvjerenja ili potvrde),

• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za

• kaznena djela iz čl. 15. st. 1. ZSN, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja u Narodnim novinama (izvornik ili presliku),

• presliku radne knjižice (obavezno stranice s osobnim podacima i svim podacima o radnom stažu).

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijemu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada (provjeru znanja rada na osobnom računalu) i intervjua.

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web stranici Krapinsko – zagorske županije www.kzz.hr (natječaji i javni pozivi), objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za gospodarstvo i financije, utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te će na istoj web-stranici i na Oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na Natječaj, s obveznim prilozima podnose se na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika/vježbenice u Upravni odjel za gospodarstvo i financije, Krapina, Magistratska 1, s naznakom: «Javni natječaj za prijam vježbenika/vježbenice u Upravni odjel za gospodarstvo i financije“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Natječaj i o istome će biti pisano obaviještene.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                       v.d. PROČELNIKA

                                                                                          Ivanka Znika