Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. kolovoza 2012.

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

KLASA: 112-03/12-01/2

URBROJ: 2140/01-05-12-2

Krapina, 24. kolovoza 2012.

Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.) privremena obnašateljica dužnosti pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu Krapinsko – zagorske županije raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za poljoprivredu

Prima se vježbenik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci u Upravni odjel za poljoprivredu Krapinsko-zagorske županije, mjesto rada Krapina.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

 • magistar agronomske struke ili stručni specijalist agronomske struke, a uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu agronomske struke,
 • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci),
 • znanje rada na osobnom računalu.

Na Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za poljoprivredu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Natječaj) se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se ovom Natječaju koriste za osobe, a u muškom su rodu, odnose se ravnopravno na oba spola.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili presliku domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili presliku diplome, uvjerenja ili potvrde),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz čl. 15. st. 1. ZSN, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja u Narodnim novinam (izvornik ili presliku),
 • presliku radne knjižice (obavezno stranice s osobnim podacima i svim podacima o radnom stažu).

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijamu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada (provjeru znanja rada na osobnom računalu) i intervjua.

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web stranici Krapinsko – zagorske županije www.kzz.hr (natječaji i javni pozivi), objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za poljoprivredu, utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te će na istoj web-stranici i na Oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na Natječaj, s obveznim prilozima podnose se na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za poljoprivredu, Krapina, Magistratska 1, s naznakom: «Javni natječaj u prijam vježbenika u Upravni odjel za poljoprivredu“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Natječaj i o istome će biti pisano obaviještene.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                  PRIVREMENA OBNAŠATELJICA

                                                                                     DUŽNOSTI PROČELNIKA

                                                                                         Snježana Murr Huljak