Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum objave: 12. srpnja 2012.

KLASA: 947-01/11-01/04
URBROJ: 2140/01-02-12-7
Krapina, 10. srpnja 2012.

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 11/06- pročišćeni tekst i 14/09) i Odluke Županijske skupštine o prodaji nekretnina Klasa: 947-01/11-01/04, Urbroj: 2140/01-01-11-3 od 22. prosinca 2011. godine, o.d. župana-zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije objavljuje

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina


Predmet prodaje:

Predmet prodaje su nekretnine gruntovne oznake kat. čest. broj 129/1 k.o. Zabok (kat. čest. broj 6322/1) u naravi dvorište i zgrade, ukupne površine 6406 m2, koje se nalaze u Gajevoj ulici 13 u Zaboku.

Nekretnine se prodaju za namjenu izgradnje doma za starije i nemoćne osobe odnosno namjenu sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zaboka. Nekretnine se nalaze u zoni

mješovite namjene. Na ovim se površinama mogu graditi stambene zgrade sa jednim ili više stanova, stambeno – poslovne zgrade, poslovne zgrade, zgrade javne namjene, zgrade u funkciji sporta, rekreacije i turizma, sustavi za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije i energije vjetra snage do 10 kW te pomoćne građevine.

Poslovnom namjenom smatraju se uredi, trgovine, uslužne djelatnosti, turistički i ugostiteljski sadržaji, manje zanatske radionice (krojač, obućar, staklar, fotograf, servisi kućanskih aparata, servisi osobnih automobila, praonica osobnih automobila, kemijska čistionica, fotokopiraonica, mali proizvodni pogoni i sl.) koje ne stvaraju buku, onečišćenje zraka i druge negativne utjecaje na okoliš. Prostori poslovne namjene mogu se uređivati u stambenim zgradama, a poslovne zgrade mogu se graditi i na zasebnim česticama. Zgrade za javne potrebe su građevine javnih i društvenih službi i institucija: uprave, socijalne skrbi, zdravstva, predškolskog odgoja, školstva, vjerske namjene, kulture i sporta.

Za potrebe izgradnje doma za starije i nemoćne osobe kupcu je na raspolaganju Urbanističko-arhitektonska studija prostora bivše opće bolnice Zabok izrađene od mva mikelić vreš arhitekti d.o.o. Studija je dostupna na web stranici Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

 

Uvjeti za kupnju nekretnina:

Pravo na kupnju nekretnina imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u Republici Hrvatskoj.

Kupac nekretnina dužan je započeti radove na izgradnji doma za starije i nemoćne osobe odnosno drugog objekta sukladno Prostornom planu, najkasnije u roku od 10 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Ako kupac, bez opravdanog razloga, ne započne radove u tom roku, Županija kao prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji bez odgovornosti za eventualnu štetu kupcu i pravo nazadkupnje nekretnina po kupoprodajnoj cijeni iz ugovora, umanjenoj za iznos jamčevine.

Kupac nekretnina dužan je započeti obavljati djelatnost doma odnosno nekretnine staviti u funkciju sukladno Prostornom planu, najkasnije u roku od 28 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Ako kupac, bez opravdanog razloga, ne započne obavljati djelatnost odnosno ne stavi nekretnine u funkciju, Županija kao prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji nekretnina bez odgovornosti za eventualnu štetu kupcu i pravo nazadkupnje nekretnina po kupoprodajnoj cijeni iz ugovora.

 

Početna cijena nekretnina

Početna prodajna cijena za nekretnine iznosi 1.050.102,98 eura, a plaća se u kunama u iznosu utvrđenom primjenom srednjeg tečaja HNB za euro na dan plaćanja.

Ukupni iznos ponuđene cijene kupac je dužan platiti prodavatelju u roku 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

 

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Zainteresirani ponuditelji dužni su uplatiti iznos od 80.000,00 kuna na žiro račun Krapinsko-zagorske županije broj: 2340009-1800002009, poziv na broj 68 – 7307- OIB ponuditelja s naznakom „jamstvo za kupnju nekretnina“ “ ili dostaviti bezuvjetnu bankarsku garanciju, plativu na prvi poziv, na iznos 80.000,00 kuna. Jamstvo vrijedi do isteka roka valjanosti ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditeljima u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru ili odluke o poništenju natječaja, u nominalnom iznosu bez obračuna kamata.

Ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva za ozbiljnost ponude ukoliko:

  1. povuče ili izmijeni svoju ponudu nakon što je odabran najpovoljnijim ponuditeljem,
  2. dostavi neistinite ili neodgovarajuće dokaze sposobnosti tražene po ovom Natječaju,
  3. odbije potpisati ugovor o kupoprodaji nekretnina u skladu s ovim Natječajem,
  4. u ugovorenom roku ne uplati ukupni iznos kupoprodajne cijene,
  5. odbije predati jamstvo za ispunjenje investicije iz ugovora sukladno ovom Natječaju.

Jamstvo za ispunjenje investicije iz ugovora

Od ponuditelja čija ponuda bude izabrana zahtijevat će se da prilikom zaključivanja ugovora o kupoprodaji preda jamstvo za ispunjenje investicije iz ugovora u obliku bezuvjetne bankarske garancije na iznos od 135.000,00 eura, plative na prvi poziv u kunskom iznosu utvrđenom primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za euro na dan plaćanja, s rokom važenja 3 godine računajući od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Ponuda mora sadržavati najmanje:

a) ime i prezime, OIB te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište ponuditelja, broj telefona, e-mail adresa,
b) podatke o odgovornoj osobi ponuditelja,
c) dokaze sposobnosti prema ovom Natječaju,
d) poslovni plan realizacije projekta,
e) dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude i broj računa na koji se vrši povrat jamstva ili bankarska garancija, ako se ista daje kao jamstvo za ozbiljnost ponude,
f) ponuđeni iznos kupoprodajne cijene (brojkom i slovima).

 

Dokazi sposobnosti

a) isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda o registraciji tvrtke, ne starija od šest mjeseci do dana objave ovog Natječaja, odnosno preslika osobne iskaznice ili putovnice,

b) potvrda Porezne uprave o uredno izvršenim svim dospjelim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od 30 dana do dana objave ovog Natječaja,

c) izjava da ponuditelj i osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja nisu pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta ponuditelja. Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja za sebe i za ponuditelja s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika. Dokaz o nekažnjavanju ne smije biti stariji od 30 dana do dana objave ovog Natječaja,

d) poslovni životopis članova uprave ponuditelja,

e) izvještaj o poslovanju i financijskom stanju ponuditelja tijekom zadnje dvije godine (2010. i 2011. g.), ovjeren od ovlaštenog revizora (ukoliko je obveznik revizije), te izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine,

f) podatke o bonitetu (obrazac BON-1) za posljednje izvještajno razdoblje,

g) podatke o solventnosti (obrazac BON-2), ne starije od 30 dana do dana objave Natječaja,

h) dokazi o odgovarajućem iskustvu, s potvrđenim referencama u financiranju, gradnji, održavanju, gospodarenju objektima iste ili slične namjene ( ukoliko takovi postoje).

Kao dan objave ovog Natječaja, smatra se dan njegove objave na web stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Svi dokumenti traženi po ovom Natječaju moraju biti dostavljeni u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Ponuda treba biti dostavljena u pisanom obliku uvezena u neraskidivu cjelinu jamstvenikom s pečatom na poleđini i označenim stranicama – redni broj stranice/ukupni broj stranica.

Ponuda primljena nakon roka iz ovog Natječaja neće se razmatrati. Ponuda koja nije u svemu dostavljena prema zahtjevima iz ovog Natječaja smatra se neprihvatljivom.

Rok valjanosti ponude je 90 dana računajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Odabir najpovoljnije ponude, sklapanje ugovora i uvjeti prijenosa prava vlasništva

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će Županijska skupština na prvoj slijedećoj sjednici.

Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnina.

Županija zadržava pravo da ne prihvati niti jednu dostavljenu ponudu bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

Tabularna izjava predaje se kupcu nakon uplate ukupnog iznosa kupoprodajne cijene. Porez na promet nekretnina i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

 

Podaci za dostavu ponuda

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska ulica 1, s naznakom „ponuda za kupnju nekretnine“. Ponude se predaju neposredno u pisarnici Županije, Krapina, Magistratska ulica 1 ili se dostavljaju poštom zaključno do 20. kolovoza 2012. godine do 10 sati, kada će se na sjednici Povjerenstva za provođenje natječaja obaviti javno otvaranje ponuda. Sjednica Povjerenstva održati će se u prostoriji za sastanke u sjedištu Županije u Krapini, Magistratska ulica 1.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja ovlasti ili punomoći i osobne iskaznice.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poslove župana i Županijske skupštine, broj telefona 049/329-253.

 

o.d. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA
Sonja Borovčak