Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 13. studenoga 2009.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE
KLASA: 350-01/09-01/13
URBROJ: 2140-20-01-09-01
Krapina, 27. listopada 2009.
 
          Na temelju članka 4. Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije Klasa: 350-01/08-01/11, Urbroj: 2140-20-01-08-03 od 01. prosinca 2008. godine i Odluke  o potrebi zasnivanju radnog odnosa Klasa: 350-01/09-01/12, Urbroj: 2140-20-01-09-01 od 27. listopada 2009. godine, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije raspisuje
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
u Zavodu za prostorno uređenje
Krapinsko–zagorske županije za radna mjesta
 
1. stručni savjetnik za prostorno uređenje –  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:
– VSS arhitektonske struke
– 3 godine radnog staža u struci na poslovima izrade dokumenata prostornog uređenja
– položen stručni ispit
– poznavanje rada na osobom računalu
2. stručni suradnik za prostorno uređenje – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:
 
– VSS prirodnih  ili društvenih znanosti ( ekologije, geografije, ekonomije, sociologije,  
   prava ili sl. znanosti )
– dvije godine radnog staža u struci
– poznavanje rada na osobnom računalu
 
Uz prijavu na natječaj za radno mjesto pod točkom 1. kandidati/kinje su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu ( izvornik ili presliku domovnice),
– dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili presliku),
– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom stažu u struci (npr. ugovor o radu, potvrdu poslodavca, rješenje o rasporedu), izvornik ili presliku,
– presliku radne knjižice,
– dokaz o položenom stručnom ispitu
Radni odnos se može zasnovati s natjecateljem koji nema položen stručni ispit, pod uvjetom da ga položi u roku od godine dana od dana zasnivanja radnog odnosa.
Uz prijavu na natječaj za radno mjesto pod točkom 2. kandidati/kinje su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu ( izvornik ili presliku domovnice),
– dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili presliku diplome),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili presliku),
– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom stažu u struci (npr. ugovor o radu, potvrdu poslodavca, rješenje o rasporedu), izvornik ili presliku,
– presliku radne knjižice
Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru psiho-fizičkih sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta te znanja rada na osobnom računalu putem testiranja i razgovora za kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a prije sklapanja ugovora o radu s izabranim radnikom.
O točnom vremenu, sadržaju i načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidati/kinje će biti obaviješteni pismenim putem.
           
Pisane prijave na natječaj, s obaveznom naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi i s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, 49000 Krapina, s naznakom «Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, za radno mjesto (navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje)» u roku od 15 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».
Ako prijavi na objavljeni natječaj nisu priložene isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, osoba koja želi zasnovati radni odnos pozvati će se da u roku od 3 dana dostavi potrebne isprave.
Nepravodobne prijave, kao i prijave kojima ni nakon traženja ne budu priložene potrebne isprave, neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.